Zaloguj się

Konteneryzacja jako integrator systemów transportowych

Polecamy! Konteneryzacja jako integrator systemów transportowych

Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej, takie jak globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii oraz pojawienie się nowych koncepcji w transporcie i logistyce sprawiły, że konteneryzacja staje się coraz większym wyzwaniem dla jej uczestników. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku konteneryzacji.

Presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza wśród przedsiębiorstw tendencja do koncentracji na działalności kluczowej sprawiają, że funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju przewozy ładunków skonteneryzowanych. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo-operatorskich, które w obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku (geograficzne i usługowe) oraz stale rozwijają ofertę, aby dostarczać klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb kompleksowe rozwiązania logistyczne w zakresie obsługi kontenerów. Niewątpliwie, jedną z możliwości redukcji kosztów w transporcie międzynarodowym jest przewóz ładunków zjednostkowanych - kontenerów.
Konteneryzacja przyczyniła się z jednej strony do specjalizacji przewozu jednostek transportowych, a z drugiej strony do wyodrębnienia się specyficznych rozwiązań w zakresie systemów transportowych. Rozwój konteneryzacji dał asumpt do szukania rozwiązań systemowych umożliwiających ekonomiczne przemieszczanie kontenerów. Ponadto coraz większa masa ładunkowa przewożonych kontenerów spowodowała rozwój technik i technologii przewozu. W rezultacie rozwiązania dotyczące rozwoju systemu transportowego można rozpatrywać z punktu widzenia przewozu kontenerów: lądem, lądem i morzem lub lądem i powietrzem.

Integracja transportu morskiego i samochodowego w ramach przewozu ładunków skonteneryzowanych
W żegludze morskiej podstawowym modelem funkcjonującym w przewozach ładunków skonteneryzowanych przez wiele lat był system wieloportowy (patrz rys. 1). System wieloportowy realizowany był przez przewoźników żeglugowych, którzy koncentrowali się na wzroście częstotliwości zawinięć statków do morskich terminali kontenerowych. Tego typu rozwiązanie transportowe było podyktowane zmianą dotychczas obsługiwanych połączeń i/lub poprzez zwiększenie przeciętnej prędkości podróży statków i/lub na skutek wprowadzenia dodatkowego statku i/lub zwiększenia nośności ładunkowej statków dotychczas obsługujących dany serwis żeglugowy. Tego typu rozwiązanie generowało wysokie koszty kapitałowe dla przewoźnika morskiego, ponieważ musiał on wprowadzić do eksploatacji większą liczbę statków, aby utrzymać lub zwiększyć częstotliwość zawinięć statków do morskich terminali kontenerowych. Jednocześnie wzrost częstotliwości zawinięć do morskich terminali kontenerowych generował wyższe koszty portowe i terminalowe. W ramach tego systemu transportowego przewoźnicy morscy koncentrowali się głównie na morskich przewozach kontenerów. Natomiast nie angażowali się znacząco w przewozy kontenerów transportem lądowym.

 

Artykuł zawiera 21470 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 29 maj 2018 14:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe