Zaloguj się

Analiza zagadnienia projektowania lądowych terminali przeładunkowych dla transportu intermodalnego

Polecamy! Analiza zagadnienia projektowania lądowych terminali przeładunkowych dla transportu intermodalnego

W zakresie tematyki przewozów intermodalnych wyróżnić można dwie składowe infrastruktury. Pierwsza z nich to infrastruktura liniowa, w obrębie której wyróżnia się linie kolejowe oraz drogi kołowe. Druga z kolei to infrastruktura punktowa, której głównym elementem są terminale przeładunkowe. Podzielić je można na portowe, będące punktem styku gałęzi transportu morskiego z kolejowym oraz terminale lądowe, stanowiące punkt styku gałęzi transportu kolejowego oraz drogowego.

W artykule skupiono się na tematyce dotyczącej lądowych terminali przeładunkowych, które odgrywają istotną rolę dla rozwoju przewozów intermodalnych. Ich wyposażenie, układy funkcjonalno - przestrzenne oraz zasady organizacji pracy, w bezpośredni sposób wpływają na całkowity cykl transportowy, a co za tym idzie konkurencyjność wobec transportu drogowego. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest opracowanie pełnego i uniwersalnego algorytmu (procedury) projektowania lądowych baz przeładunkowych, dążącego do osiągnięcia rozwiązania suboptymalnego. Ze względu jednak na konieczność uwzględnienia wielu parametrów w zakresie transportu kolejowego, drogowego oraz stref magazynowania, jest to zagadnienie o złożonym charakterze. Procedura projektowania powinna być podzielona na etapy zawierające kolejne kroki projektowe, z których każdy następny jest wynikiem decyzji podjętych w poprzednich. W przypadku podjęcia decyzji nie spełniających narzuconych wymagań projektowych, konieczny jest powrót do odpowiednio powiązanego z nią etapu wcześniejszego oraz zamiana jego parametrów w taki sposób, aby osiągnąć wynik bardziej korzystny, co umożliwi znalezienie rozwiązania suboptymalnego. Mamy tu zatem do czynienia z pętlą iteracyjną zmierzającą do uzyskania możliwie najlepszego rozwiązania. Taka procedura, w której usystematyzowana jest kolejność działań, jest niezwykle pomocna dla projektantów jako narzędzie, które w znaczny sposób przyczyni się do usprawnienia pracy. Wnioskuje się tak na podstawie treści prac [7, 19, 20, 23, 25].
Celem niniejszego referatu jest dokonanie przeglądu literatury naukowej z zakresu projektowania terminali przeładunkowych, przedstawienie elementów niezbędnych do projektowania tego typu obiektów oraz aspektów związanych z funkcjonowaniem lądowych baz przeładunkowych dla transportu intermodalnego. […]

Podstawowe założenia dla procedury projektowania kolejowo - drogowej bazy przeładunkowej
Przy projektowaniu kolejowo - drogowych baz przeładunkowych należy wziąć pod uwagę wiele aspektów mających wpływ na efektywność rozwiązania projektowego. Do podstawowych z nich należą, podając za [6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 31]:
- liczba dni roboczych,
- dobowa oraz roczna zdolność przepustowa projektowanej bazy przeładunkowej (dla warunków uśrednionych oraz szczytowych),
- określenie oraz dobór systemów przewozowo-przeładunkowych,
- układ funkcjonalno-przestrzenny terminala przeładunkowego dla poszczególnych obszarów,
- przeznaczenie oraz rozmiary placów manipulacyjno-składowych,
- układy drogowy, kolejowy oraz wyznaczenie stref ruchowych dla transportu zewnętrznego i urządzeń ładunkowych,
- zaplecze administracyjno-techniczne,
- wielkość stref parkingowych dla zestawów drogowych i pojazdów osobowych, zarówno w strefie wewnętrznej terminala kontenerowego jak również w przynależnej do niego.

 

Artykuł zawiera 26450 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 01 sierpień 2018 16:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe