Zaloguj się

Wykorzystanie wybranych kart kontrolnych Shewharta w ocenie procesów logistycznych

  •  Kołosowski Mariusz, Kucińska-Landwójtowicz Aneta
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wykorzystanie wybranych kart kontrolnych Shewharta w ocenie procesów logistycznych

W warunkach dynamicznych zmian rynkowych, jakość, oznaczająca zadowolenie klienta, postrzegana jest jako kluczowy czynnik zapewniający przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją. Stosowanie innowacyjnych technik wytwarzania, skracanie cyklu wprowadzania produktu na rynek czy szukanie obszarów redukcji kosztów mogą okazać się zabiegami daremnymi, jeśli produkt lub usługa nie spełni oczekiwań klientów. Współczesna koncepcja jakości opiera się na zasadzie mówiącej, że zapobieganie przyczynom powstawania wad jest znacznie korzystniejsze od ich wykrywania i korygowania.

Takie podejście wymaga utożsamiania jakości nie tylko z kontrolą oraz zgodnością z wymaganiami. Jakość należy rozumieć przede wszystkim jako zdolność dostawcy do nieustannego spełniania potrzeb klienta, zarówno tych wyrażonych obecnie, jak i potencjalnych. Koncepcja ta wymaga zastosowania pełnego zestawu funkcji zarządczych. Możemy więc używać pojęcia "zarządzanie przez jakość", pod którym należy rozumieć planowanie, realizowanie i kontrolę wszystkich działań w taki sposób, aby w ich wyniku powstał obiekt zaspokajający potrzeby klienta. "Zarządzanie przez jakość", gdyż jakość nie jest celem samym w sobie, jest ona środkiem do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, czyli zysku zapewniającego przetrwanie, rozwój, a także wynagrodzenie udziałowców. Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu, przede wszystkim nasilająca się konkurencja oraz dynamika zachodzących zmian, stawiają przed nimi nowe zadania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, zwiększenia wydajności i skuteczności procesów biznesowych przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia kosztów produkcji i skrócenia cykli produkcyjnych. Szansą na radykalną zmianę, objawiającą się przede wszystkim lepszymi wynikami, jest dokładna, permanentna analiza procesów realizowanych w firmie, ich reorganizacja i ciągłe doskonalenie.

Na podejściu procesowym skupia się także norma ISO 9001:2008. Według tej normy, podejście procesowe to "stosowanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między tymi procesami i zarządzanie nimi w celu osiągnięcia zamierzonych wyników", natomiast proces to "działanie lub zbiór działań wykorzystujące zasoby i zarządzane w celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia". Organizacja dostosowująca się do wymagań normy ISO 9001:2008 powinna:

  • określić procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością oraz ich zastosowanie w organizacji,
  • określić sekwencję tych procesów oraz ich wzajemne oddziaływanie,
  • określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania tych procesów,
  • zapewnić dostępność zasobów oraz informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów,
  • monitorować, mierzyć (tam, gdzie ma to zastosowanie) i analizować te procesy,
  • wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz ciągłego doskonalenia tych procesów.

Jakość wyrobu bądź usługi powstaje nie tylko w sferze wytwarzania czy świadczenia usługi. Jest ona kształtowana począwszy od marketingu, poprzez fazy realizacji, eksploatacji, na likwidacji kończąc. Na jakość wyrobu bądź usługi wpływ mają wszyscy pracownicy i komórki organizacyjne. Sekwencję działań wpływających na kształtowanie jakości obiektu można przedstawić w postaci tzw. pętli jakości czy spirali jakości. Mając powyższe na uwadze, konieczna jest umiejętność doboru i wykorzystania właściwych metod i narzędzi, za pomocą których możliwa będzie analiza i ocena poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie z punktu widzenia jakości ich realizacji.

 

Artykuł zawiera 26800 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 sierpień 2018 14:39
Zaloguj się by skomentować