Zaloguj się

Czynniki wpływające na efektywność zautomatyzowanych magazynów

  •  Wyraz Elżbieta
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Czynniki wpływające na efektywność zautomatyzowanych magazynów

Magazyn jest ogniwem systemu logistycznego, w którym towary są tymczasowo przechowywane i kierowane do kolejnych ogniw sieci dostaw. Magazyny mogą być jednocześnie punktami dostaw i odbioru, a także koncentracji lub rozdziału strumieni towarów w systemie logistycznym. W magazynie zachodzą procesy związane z gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów w konkretnych magazynach.


W związku z tym magazynowanie odnosi się do działań dotyczących składowania towarów na dużą skalę w sposób systematyczny i uporządkowany i udostępnienie ich wygodnie w razie potrzeby. Innymi słowy składowanie oznacza posiadanie lub zachowanie towarów w ogromnych ilościach od momentu ich zakupu lub wytworzenia aż do ich rzeczywistego wykorzystania lub sprzedaży.
W łańcuchach dostaw magazynowanie jest ważnym elementem działalności w dystrybucji towarów, surowców i ich produkcji. Stanowi integralną część sieci łańcucha dostaw, w którym działania, role i cele należy zsynchronizować z celami łańcucha dostaw. Składowanie jest kosztowne pod względem zasobów ludzkich oraz obiektów i urządzeń niezbędnych, a także wpływa bezpośrednio na ogólną podaż łańcucha wydajności. Nieodpowiednie projektowanie i zarządzanie systemem magazynowania może doprowadzić do nieosiągnięcia wymaganego poziomu obsługi klienta, a także do wytwarzania zbyt wysokich kosztów.

Charakterystyka magazynowania i automatyzacji
Magazynowanie
Najnowsze trendy i presja związana z ciągłymi zmianami również w obrębie łańcucha dostaw i logistyki spowodowała zwiększenie poziomu obsługi klienta, optymalizację zapasów, czas kompresji oraz minimalizację kosztów - nieuchronnie zmieniły strukturę łańcucha dostaw oraz lokalizacji i pracy magazynów w ramach łańcuchów dostaw. Nowoczesny magazyn nie może już efektywnie funkcjonować bez wykorzystania procesów automatyzacji, ponieważ korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii pozwalają osiągnąć zdecydowaną przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa nad innymi, które nie wdrożyły nowoczesnych technik usprawniających pracę i wydajność magazynu.
Początkowo, magazyny powstawały w formie kompletnie niezmechanizowanej. Wszelkie prace w tego typu magazynach odbywały się manualnie, z całkowitym wykorzystaniem pracy ludzi. Nie ulega wątpliwości, że taki typ magazynu cechuje się niską przepustowością oraz wydajnością pracy z uwagi na długi czas trwania poszczególnych czynności bez pomocy urządzeń mechanicznych. Kolejnym aspektem w niezmechanizowanych magazynach jest wymagana duża liczba pracowników, która niekorzystnie oddziałuje na koszty ponoszone przez zarządcę magazynu.
Istota usprawnienia pracy magazynu polega na tym, że jest ono podejmowane w miejscach, które wymagają znacznego wysiłku, dużej pracochłonności lub występują tam procesy niebezpieczne. W początkowych fazach, automatyzacja polegała np. na wprowadzeniu spaletyzowanej formy składowania i przeładunków, czy wdrożeniu żurawi samojezdnych o bardzo długim wysięgniku. W kolejnych etapach, następował dalszy rozwój paletyzacji, konteneryzacji oraz pakietyzacji. Powstawały różnego typu palety, przenośniki do przetaczania palet, specjalne regały paletowe, wózki widłowe, wózki podnośnikowe, kontenery różnej wielkości, dźwignice oraz suwnice. W magazynach zmechanizowanych realizacja pracy może odbywać się na zasadzie "człowiek do materiału" lub "materiał do człowieka". Składowanie w magazynach zgodnie z pierwszą zasadą polega na wykorzystaniu wózków jezdnych podnośnikowych oraz układnic magazynowych i odbiorze materiałów z gniazd regałowych. Metodę tą można wykorzystać w magazynach wyposażonych w regały ramowe rzędowe.

 

Artykuł zawiera 20130 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 luty 2020 10:24
Zaloguj się by skomentować