Zaloguj się

Interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych jako kluczowa determinanta konkurencyjności polskich portów morskich

Polecamy! Interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych jako kluczowa determinanta konkurencyjności polskich portów morskich

Kluczowym czynnikiem warunkującym rozwój gospodarki morskiej w Polsce jest konkurencyjność morskich portów handlowych (MPH) na szeroko rozumianym rynku usług portowych. Konkurencyjność MPH stanowi pewną cechę, jak i wynik do których dochodzi się poprzez realizację określonych procesów w skali makro, mezzo i mikroekonomicznej. Wpływa na nią bezpośrednio potencjał logistyczny MPH, który warunkuje wydajność przeładunkową portu, uzależnioną m.in. od zdolności portu do współdziałania z integrowanymi, w jego ramach, gałęziami transportu w obsługiwanych morsko-lądowych łańcuchach dostaw.

Tę zdolność do współpracy z innymi podmiotami, wyrażającą się poprzez oferowany portfel usług logistycznych oraz jego sprawną i efektywną realizację, dzięki wzajemnemu dopasowaniu w sensie proceduralnym, administracyjnym i technicznym, można zdefiniować jako interoperacyjność logistyczną. Jeżeli konkurencyjność zdefiniujemy jako rezultat rywalizacji uczestników życia gospodarczego między sobą, której celem jest zapewnienie sukcesu, możliwości rozwoju i osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego, to interoperacyjność jest doskonałym narzędziem do osiągania powyższego. W warunkach MPH poziom interoperacyjności logistycznej jest uzależniony m.in. od wielkości, liczby oraz stopnia uniwersalności bądź specjalizacji morskich terminali przeładunkowych (MTP) stanowiących integralną część każdego portu morskiego. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji oceny interoperacyjności logistycznej MTP i odniesienia jej do konkurencyjności MPH. Hipoteza robocza, jaką autorzy postanowili udowodnić brzmi: konkurencyjność morskich portów handlowych jest pochodną synergicznego działania specjalistycznych i uniwersalnych portowych terminali przeładunkowych, warunkującego integrację horyzontalną w zakresie świadczenia usług portowych i logistycznych. Rozwiązanie problemu badawczego wiąże się z odpowiedzią na pytanie, jakie atrybuty morskich terminali przeładunkowych oraz procesy w nich realizowane wpływają na konkurencyjność polskich portów morskich. W związku z powyższym zrealizowano następujące zadania badawcze:

  • zdefiniowano istotę integracji morsko-lądowych łańcuchów dostaw oraz jej związek z pojęciem interoperacyjności logistycznej,
  • zidentyfikowano podział morskich terminali przeładunkowych na podstawie aktualnego potencjału logistycznego polskich portów morskich,
  • zaproponowano model oceny parametrycznej interoperacyjności logistycznej morskich terminali przeładunkowych,
  • dokonano wstępnej oceny wpływu interoperacyjności logistycznej MTP na poziom konkurencyjności MPH.


Istota integracji morsko-lądowych łańcuchów dostaw
Przez integrację, w kategoriach ogólnych należy rozumieć poszukiwanie oraz implementację rozwiązań, które umożliwiają osiąganie celu nadrzędnego poprzez odpowiednią realizację i konfigurację celów cząstkowych osiąganych przez elementy składowe systemu, zaangażowane w dany proces. Integracja w logistyce morskiej jest pojęciem dwuwymiarowym (w sensie wertykalnym i horyzontalnym) i wieloaspektowym. W sensie wertykalnym, dotyczy ona pewnego stylu kontrolowania procesu zarządzania poprzez odpowiednie technologiczne i proceduralne łączenie kolejnych ogniw w obrębie morsko-lądowego łańcucha dostaw. Każde z ogniw realizuje właściwy dla siebie proces, który ma umożliwić osiągnięcie wspólnego celu lub zaspokojenie wspólnych potrzeb. Integracja horyzontalna, ukierunkowana jest na zapewnienie dostępności produktu, tj. towaru lub usługi dla jak najszerszej rzeszy klientów łańcucha dostaw, wykorzystując różnego rodzaju rozwiązania proceduralne i techniczne. Jeżeli chodzi o wymiar wieloaspektowy to można wyróżnić trzy zasadnicze elementy:

  • aspekt zarządczy, zorientowany na zjednoczenie mających odmienne cele ogniw w rozwiązaniu wspólnego problemu poprzez szukanie optymalnych i racjonalnych rozwiązań na zasadzie konsensusu i wspólnych korzyści,
  • aspekt ekonomiczny, polegający w tym wypadku na osiąganiu korzyści związanych z redukcją kosztów logistycznych i zaangażowanego w działania logistyczne kapitału, wynikających z wykorzystania standardów logistycznych oraz efektu skali, będących efektem wspólnego stosowania określonych rozwiązań w zakresie usług logistycznych, przez jak najszersze gremium uczestników łańcucha dostaw,
  • aspekt systemowy, polegający na możliwie najszerszym współdziałaniu systemów informatycznych i administracyjnych w taki sposób, aby korzystać nawzajem ze swoich zasobów, np. baz danych, dzięki stosowaniu tych samych rozwiązań w obszarze wymiany informacji logistycznej, automatycznej identyfikacji danych itp.

 

Artykuł zawiera 20820 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 28 styczeń 2019 10:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe