Zaloguj się

Obszary i przydatność zastosowań voice picking (pick by voice) w logistyce

  •  Krzysztof Bartczak, Agnieszka Barańska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Obszary i przydatność zastosowań voice picking (pick by voice) w logistyce

Sprawne funkcjonowanie logistyki i realizowanie w efektywny sposób poszczególnych operacji i procesów z jej zakresu jest warunkowane wykorzystywaniem różnych nowoczesnych narzędzi i metod, w tym również tych, które mają związek z informatyką. Zalicza się do nich niewątpliwie również te, które są określane mianem voice picking.

W pracy scharakteryzowane zostaną kwestie odnoszące się do stosowania tych systemów w ramach zarządzania logistycznego. Jest to istotne z tego względu, że póki co literatura odnosząca się do tematyki związanej z nimi nie jest zbyt bogata. Przy tym nacisk zostanie położony na próbę odpowiedzenia na następujące pytania badawcze:

  • w jaki sposób funkcjonują systemy pick by voice?
  • w jakich obszarach logistyki wykorzystywane są systemy typu voice picking?
  • jakie korzyści są uzyskiwane w następstwie stosowania systemów sterowania głosowego?

Odniesienie się do tak sformułowanych pytań badawczych wymaga zastosowania metody, która polega na analizie danych mających charakter wtórny. Jest to metoda desk research, czyli badań prowadzonych "zza biurka", przy wykorzystaniu informacji i danych już opracowanych przez innych badaczy oraz autorów. Dzięki jej wykorzystaniu i zanalizowaniu publikacji odnoszących się do systemów voice picking można będzie zorientować się w tym, jakie są obszary zastosowań tych systemów, a także jak duża jest ich przydatność w logistyce.

Charakterystyka systemów voice picking
Wyjaśnienie podstawowych terminów
Omawiane w pracy systemy mają za zadanie wspierać realizowanie określonych procesów poprzez sterowanie głosem. Voice picking jest angielską nazwą jednej z metod kompletacji i w dosłownym tłumaczeniu oznacza kompletację głosową. Sama kompletacja zamówień, której synonimami jest przygotowywanie zamówionego towaru, zbieranie towaru w jednym miejscu zgodnie z listą kompletacyjną czy gromadzenie zamówionych przez klienta produktów, jest realizowana w ramach szerszego procesu, jakim jest komisjonowanie (z ang. order picking).
Ten ostatni termin nie jest definiowany jednorodnie. Tak na przykład G. Ghiani, G. Laporte oraz R. Musmanno uważają, że komisjonowanie jest zespołem czynności logistycznych mających charakter operacyjny i organizacyjny, które polegają na zestawianiu z przygotowanego zbioru całkowitego, a więc asortymentu, określonych podzbiorów, złożonych z konkretnych artykułów, co odbywa się na podstawie informacji o zapotrzebowaniu w postaci zlecenia. Co charakterystyczne dla tego procesu to fakt, że w jego wyniku dochodzi do zmiany stanu specyficznego dla składowania produktów w stan charakterystyczny dla ich wydania odbiorcy.
W innym ujęciu, zaproponowanym przez C. Petersena, R. Aase oraz D. Heisera, komisjonowanie to wyszukiwanie i zbieranie odpowiednich produktów, które są zawarte w zamówieniu złożonym przez klienta, z miejsc odkładczych węzła logistycznego. Głównym celem tego procesu jest realizowanie zamówień klientów i dostarczanie im produktów zgodnie z ich wymaganiami oraz oczekiwaniami, które dotyczą na przykład odpowiedniej terminowości.
Z kolei w literaturze polskiej zaznaczono, że komisjonowanie odnosi się do rozdzielania jednorodnych jednostek ładunkowych lub zbiorczych znajdujących się w magazynie na zbiory opakowań jednostkowych bądź zbiorczych, a następnie zestawiania tych opakowań w jednostki ładunkowe, które są skompletowane według wymagań klienta. Biorąc pod uwagę tę definicję można więc stwierdzić, że komisjonowanie jest realizowane w oparciu o dwa podstawowe procesy, czyli rozdzielanie jednostek ładunkowych oraz kompletację zamówienia.
W ramach komisjonowania realizuje się, poza przepływem dokumentów oraz informacji, a także wydawaniem odpowiednich dyspozycji, między innymi również procesy i czynności operacyjne dotyczące kompletowania zamówień. Kompletowanie to proces, który polega na zestawianiu opakowań jednostkowych lub zbiorczych w jednostki ładunkowe, które są formowane zgodnie z zamówieniem klienta. Finalnym produktem omawianego procesu jest więc ostateczne uformowanie jednostek ładunkowych, przy czym powinno ono odbywać się przy uwzględnieniu dwóch następujących zasad:

  • realizowania sekwencji czynności związanych z pobieraniem opakowań towaru z poszczególnych regałów lub z jednostek ładunkowych znajdujących się na paletach,
  • wykonywania czynności odkładania tych opakowań przy maksymalnym wykorzystaniu pojemności wypełnianej jednostki ładunkowej.

W innym ujęciu, zaproponowanym przez M. Kizyna, zostało podkreślone, że kompletacja jest "jedną z funkcji technologicznego procesu magazynowego, która polega na wybieraniu z miejsc składowania (lub miejsc przygotowania) odpowiednich rodzajów i ilości asortymentów oraz zestawieniu ich w odrębną, wydzieloną całość, która następnie zostanie przekazana do strefy wydań magazynu celem wydania odbiorcy". Autor ten podkreślił ponadto, że kompletacja zamówień to element technologicznego procesu magazynowego składającego się z dwóch integralnie powiązanych ze sobą procesów. Pierwszy spośród nich dotyczy przepływu, a więc przemieszczania towarów znajdujących się w magazynie, co odbywa się podczas czynności kompletacyjnych. Drugi proces z kolei obejmuje zarządzanie i sterowanie tym przepływem, co jest realizowane przy użyciu wielu specjalistycznych programów, aplikacji oraz narzędzi, w tym również systemów typu voice picking.

 

Artykuł zawiera 19130 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 czerwiec 2019 08:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe