Zaloguj się

Planowanie rozwoju sieci przesyłowej jako zagadnienia transportowego

Polecamy! Planowanie rozwoju sieci przesyłowej jako zagadnienia transportowego

Powstanie i rozwój struktur systemu elektroenergetycznego wymagają prowadzenia procesu koordynacyjnego, którego zadaniem jest planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej. Realizacja tego procesu była i jest uwarunkowana bieżącymi możliwościami technicznymi i formalnymi wytycznymi. Nie można tutaj pominąć uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania energetyki.

Do tych uwarunkowań można zaliczyć charakter gospodarki energetycznej kraju, który w obecnym okresie identyfikuje się z gospodarką rynkową. W szczególności potrzeba opracowywania długoterminowych planów rozwojowych wynika z następujących przyczyn:

  • prawnych - ustawa Prawo energetyczne w art. 16 oraz rozporządzenie "systemowe" w art. 29 i art. 32 nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek sporządzania planów rozwoju oraz współpracy w zakresie sporządzania planów rozwoju sieci przesyłowej i koordynowanej sieci 110 kV;
  • ekonomiczno-technicznych - brak koncepcji rozwoju sieci na większych obszarach może skutkować przyjęciem rozwiązań, które po kilku latach okazują się chybione inwestycyjnie lub też są rozwiązaniami o niewystarczającej pewności zasilania bądź też o wysokich kosztach eksploatacyjnych;
  • organizacyjnych - tworzenia rynków lokalnych oraz transgranicznych.

Z powyższych przesłanek wynika, że konieczność prowadzenia procesu planowania rozwoju sieci jest niepodważalna. Z kolei z tej konieczności wynika potrzeba stosowania nowoczesnej, spójnej metodyki planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej oraz odpowiednich narzędzi obliczeniowych. Potrzeba ta musi uwzględniać zmianę podejścia do sieci i jej wykorzystania. W warunkach demonopolizacji elektroenergetyki i wdrożenia rynku energii podstawowym zadaniem procesu planowania rozwoju i modernizacji sieci staje się likwidacja ograniczeń zdolności przesyłowej. Brak swobody w zakresie realizacji transakcji handlowych jest przyczyną ograniczania konkurencji na rynku, a w konsekwencji - przyczyną zwiększenia kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych. Likwidacja ograniczeń transportowych (przesyłowych) z jednej strony zmniejsza koszt generacji wymuszonej, jednak z drugiej strony wymaga przeprowadzenia inwestycji lub modernizacji obiektów sieciowych, powodujących zwiększenie kosztów infrastruktury sieciowej. Ponieważ koszt zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych składa się z dwóch podstawowych składników: kosztu energii elektrycznej i kosztu jej przesyłu, więc konieczne jest znalezienie uzasadnionego ekonomicznie poziomu inwestowania i rozwoju sieci, równoważącego przyrost nakładów z przyrostem efektów wynikających z likwidacji ograniczeń.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:21
Zaloguj się by skomentować