Zaloguj się

Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP - cz. 2

  •  Foltys Joachim
  • Kategoria: Logistyka

Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce firm, w tym dla firm sektora MSP - cz. 1

Wśród kryteriów doboru koncepcji outsourcingu dla małych, średnich oraz dla mikro firm w obszarze logistyki, należy wskazać między innymi na:

  • perspektywę czasową projektu outsourcingowego - chodzi o perspektywę strategiczną
  • możliwość precyzyjnego zdefiniowania wydzielanego obszaru (w przypadku logistyki należy sprecyzować, czy chodzi o zaopatrzenie, dystrybucję czy też system zintegrowany)
  • możliwości kompetencyjne pracowników usługodawcy (w tym także właścicieli firm w przypadku mikro firm, rzemieślników)
  • możliwości korygowania projektu outsourcingowego na przykład ze względu na ceny usług, produktów, czasookres trwania projektu outsourcingowego, jakość realizowanych w projekcie usług i wyrobów i inne
  • możliwości finansowo - ekonomiczne zleceniodawcy
  • możliwości finansowo - ekonomiczne zleceniobiorcy
  • możliwości prawne dla odpowiedniej konstrukcji kontraktu projektu outsourcingowego.

Uwzględniając powyższe kryteria, wydaje się korzystnym zastosowanie następujących koncepcji outsourcingu, dla realizacji funkcji logistycznych w firmach sektora MSP:
1. ZLECENIE FUNKCJI. Zlecenie występuje wtedy, gdy angażuje się zewnętrzne firmy do wykonywania usług, czy zadań, które dotąd wykonywał wewnętrzny dział przedsiębiorstwa (w wielu przypadkach mikro firm, firm rzemieślniczych funkcje logistyczne realizowane są bezpośrednio przez właściciela). Zastosowanie tej koncepcji odbywa się w perspektywie taktyki postępowania firmy. W przeważającej części dotyczy funkcji pomocniczych.
2. OUTSOURCING USŁUG. Aby zdecydować, czy wybieramy outsourcing czy zwykłe zlecenie, musimy najpierw określić, co chcemy osiągnąć. Wybierając outsourcing, trzeba się skupić na sprecyzowaniu wymagań i miar wyników, które będą obowiązywać dostawcę, na przykład kryteria jakościowe lub kryteria kosztowe.
3. CO - SOURCING. Jest to kontrakt, w którym odbiorca zapewnia własnych pracowników w celu wykonania usługi, ale nie są oni przenoszeni na stałe. Zastosowanie tej koncepcji outsourcingu wywołuje u pracowników poczucie bezpieczeństwa. Pokazuje pracownikom, że w przypadku sytuacji kryzysowej pracodawca stara się zapewnić im pracę.
4. KONCEPCJA OPARTA NA UDZIALE W KORZYŚCIACH. W koncepcji udziału w korzyściach obie strony - dostawca i odbiorca usług inwestują w outsourcing i dzielą się zyskami. Istota tych reakcji polega na tym, że obie firmy uwzględniają pozycję wyjściową i współpracują dla osiągnięcia kluczowych celów. Uzyskane korzyści są dzielone między obie strony. Bardzo interesującym pozostaje definiowanie korzyści dla obydwu partnerów projektu outsourcingowego. Mogą to być korzyści natury ekonomiczno - finansowej, ale także korzyści na przykład wizerunkowo - marketingowe.
5. KONCEPCJA BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING). Koncepcja ta polega na tym, że dostawca usługi nie tylko odpowiada za przejmowaną funkcję lub proces, ale również projektuje je w taki sposób, aby lepiej wykorzystać istniejące zasoby zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Usprawniając proces, tworzy dodatkową wartość dla firmy. Najważniejsze w tej koncepcji jest określenie odpowiedzialności za projektowaną i przejętą funkcje, szczególnie w momencie wystąpienia nieprawidłowości.
6. KONCEPCJA CONTRACTING OUT. Jest to zakup towarów lub usług od zewnętrznego dostawcy. W tym przypadku kupujący kontroluje proces wytworzenia danej usługi lub towaru. Innymi słowy, wyraźnie określa, co chce otrzymać i jak to ma być zrobione. Koncepcja ta stanowi podstawę działania firm, które chcą uzyskać wysoką jakość swych produktów i usług.
7. KONCEPCJA OUTSOURCINGU INTERNETOWEGO. Polega na wykorzystaniu możliwości komunikowania się poprzez Internet. Koncepcja może istnieć autonomicznie, ale może wspomagać przedstawione wyżej koncepcje. Różni się rodzajem relacji pomiędzy pracownikami, reprezentującymi zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Mamy tu brak relacji bezpośrednich.

Poszczególne koncepcje outsourcingu różnią się poziomem wzajemnych relacji pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Można je scharakteryzować od mniej ścisłych - zlecenie funkcji - do bardzo ścisłych, opartych na paradygmacie ekonomiczno - finansowym - koncepcja oustosurcingu oparta na udziale w korzyściach. Należy także wspomnieć o bardzo interesującej koncepcji, nacechowanej dużą dynamiką rozwoju, a mianowicie koncepcji outsourcingu opartego o komunikację poprzez Internet. Wybór takiej koncepcji daje szanse zaistnienia firm sektora MSP w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.
Wykorzystanie Internetu daje możliwość aktywnej gry na rynku globalnym ze względu na brak granic w komunikowaniu się poprzez to medium. Daje to możliwość ekspansji rozwiązań lokalno - regionalnych (o jest szczególnie domeną firm małych, średnich oraz mikro firm, w tym rzemieślników) w aspekcie globalnym.

Prowadzone przez autora badania zastosowania outsourcingu w organizacjach, w tym w sektorze MSP wskazują, że stosunkowo późno (badania wskazują, że rok 2005 jest tą datą, gdzie można było potwierdzić w badaniach proces uwzględniania logistyki, w tym także zastosowania outsourcingu w tym obszarze) rozpoczął się proces wykorzystania outsourcingu w obszarze logistyki. Badania dotyczące zastosowania outsourcingu na rynku polskim oraz europejskim, w tym także w sektorze MSP, prowadzone są przez autora systematycznie od 1998 roku. Można zauważyć korelację wykorzystania outsourcingu w firmach MSP w obszarze logistyki, ze znaczącym postrzeganiem samego procesu logistyki w firmach. Wyniki badań dają podstawę do stwierdzenia, że zaistniał proces szukania optymalnych kompetencji dla firm sektora MSP, także dla mikro firm - rzemieślników.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2010.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 08 czerwiec 2012 12:26
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe