Zaloguj się

Wariantowe szacowanie czasu i kosztu w projektach logistycznych

  •  Łapuńka Iwona, Pisz Iwona
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wariantowe szacowanie czasu i kosztu w projektach logistycznych

Przejawem realizowania założeń i wytycznych współczesnej logistyki mogą być różnego rodzaju projekty (przedsięwzięcia), które stanowią praktyczny wymiar rozwiązań, jakie należy wdrożyć w celu uniknięcia lub łagodzenia problemów związanych z przepływem ładunków (produktów, towarów) i osób.

Według Witkowskiego i Rodawskiego projekty logistyczne stanowią jednorazowe, ograniczone czasowo i budżetowo przedsięwzięcia (zadania), których realizacja służy poprawie sprawności i efektywności przepływów produktów oraz towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw lub układach przestrzennych. Uogólniając, projekt logistyczny można zdefiniować jako tymczasową działalność, która dotyczy zmian w procesach logistycznych, podejmowaną w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub osiągnięcia unikalnego rezultatu. Niemalże każdą znaczącą modyfikację procesu logistycznego w pewnych warunkach należy traktować jako przedsięwzięcie, którego efektywność uzależniona jest od planu wykonania. W problemach zarządzania projektami logistycznymi istotnego znaczenia nabierają zagadnienia ich organizacji, a szczególnie planowania. Planowanie jest integralną częścią każdego projektu logistycznego.

W ogólnym sensie jest ono sekwencyjnym procesem twórczym, który zmierza do określenia celów i ustalenia sposobów ich osiągnięcia. Podstawowym celem zarządzania projektami jest wykonanie zadania (osiągnięcie celu projektu) o określonej jakości w ramach określonego budżetu i w określonym czasie. Zdefiniowanie celów i planowanie jest kluczową funkcją zarządzania, między innymi dlatego, że porównanie stanu faktycznego realizacji określonego celu z planem umożliwia, w przypadku stwierdzenia rozbieżności między nimi, podjęcie decyzji co do rodzaju działań korygujących, sprowadzających stan faktyczny do planowanego. Istnienie planu umożliwia właściwe sterowanie realizacją projektu, monitorowanie i kontrolowanie postępów prac, jak również raportowanie odchyleń.

Klasyfikacja projektów logistycznych
Zarządzanie projektami logistycznymi i wynikające stąd podejście projektowe jest stosunkowo nowym podejściem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak i w łańcuchach dostaw. Umiejętność określenia niezbędnych do wykonania zadań, oszacowanie czasu, kosztu realizacji projektu, dobór wykonawców projektu, itp. są podstawowymi problemami wymagającymi rozwiązania podczas fazy planowania projektów logistycznych. Wielkości te definiowane są w warunkach niepewności. Jako, że projekty są rozwijane progresywnie - charakteryzuje je szczególnie wysoki poziom niepewności na początku realizacji. Wynika on z dostarczania czegoś nowatorskiego, a więc obarczonego sporą dozą niewiedzy. W planowaniu i harmonogramowaniu projektów rozróżnia się trzy rodzaje niepewności: niepewność czasu trwania zadań, niepewność korelacji czasowej i niepewność zasobów.

Artykuł zawiera 27590 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 18 maj 2017 15:39
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe