Zaloguj się

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

  •  Magdalena Osińska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Logistyka w ciągu ostatnich 20 lat stała się bardzo rozbudowaną dziedziną działalności ludzkiej oraz rozległą dziedziną wiedzy. Obejmuje ona bowiem nie tylko zaopatrzenie i dystrybucję, ale także procesy produkcyjne i usługowe, transport, informację, zwroty, recykling itd. W wyniku tego zawód "logistyk" przekształcił się z uniwersalnego w wysoko wyspecjalizowany, wymagający konkretnej i precyzyjnej wiedzy oraz takich samych umiejętności i kompetencji społecznych.

Przedsiębiorstwa z branży logistycznej są narażone na ryzyko gospodarcze, podobnie jak firmy należące do innych działów gospodarki, a ponadto same generują ryzyko dla swoich kontrahentów. Logistyka, znajdując się na styku różnych procesów i podmiotów gospodarczych, jest działalnością warunkującą powodzenie wszelkich projektów, dlatego też wymaga szczególnej uwagi. Popularne i realizowane w praktyce koncepcje logistyczne takie jak just-in-time czy też door-to-door przyzwyczaiły użytkowników oraz logistyków do tego, że określone procesy są realizowane zgodnie z harmonogramem. W praktyce jednak pojawiają się przypadki, w których terminowa czy też niezawodna realizacja zadania nie jest zachowana. Należy zatem postawić pytanie o specyficzne źródła ryzyka w logistyce, jak również o koncepcje modelowe dotyczące ryzyka w działalności logistycznej.
Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie modelu oceny ryzyka w działalności logistycznej oraz wskazanie narzędzi i technik pozwalających określić zagrożenia wykonania zadań logistycznych. W kolejnych częściach pracy omówione zostały rodzaje i źródła ryzyka w logistyce, metody pomiaru ryzyka, model oceny ryzyka działalności logistycznej oraz model probitowy w ocenie ryzyka w logistyce.

Rodzaje i źródła ryzyka w logistyce
W języku potocznym słowa niepewność oraz ryzyko bywają stosowane zamiennie. W nauce jednak pojęcia te wyraźnie się rozgranicza. Współcześnie niepewność definiuje się jako stan, w którym przyszłe możliwości i szanse ich wystąpienia nie są z góry znane. Ryzyko zaś dotyczy sytuacji, w których rezultat, jaki będzie osiągnięty w przyszłości, nie jest znany, ale możliwe jest zidentyfikowanie przyszłych sytuacji lub znane jest prawdopodobieństwo zrealizowania się poszczególnych możliwości w przyszłości. Niepewnością określane są zatem wszystkie zmiany, które są trudne do oszacowania lub nie ma możliwości oszacowania prawdopodobieństwa ich zajścia, natomiast wszelkie zdarzenia, w warunkach dwóch lub więcej możliwości, dla których można zmierzyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ich skutki nazywane są ryzykiem. Z punktu widzenia efektów można wyróżnić dwie koncepcje ryzyka, tj. negatywną koncepcję ryzyka oraz neutralną koncepcję ryzyka. Pierwsza z nich mówi o ryzyku jako o możliwości poniesienia straty czy szkody, czyli o zagrożeniu niezrealizowania określonego celu działania. Z kolei w koncepcji neutralnej ryzyko jest możliwością wystąpienia efektu niezgodnego z oczekiwaniami, gdy nie znamy wyniku danego działania. Efekt, zatem może być lepszy lub gorszy od spodziewanego.

Artykuł zawiera 19600 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 27 wrzesień 2017 14:31
Zaloguj się by skomentować