Zaloguj się

Planowanie dużych przedsięwzięć logistycznych

  •  Marek-Kołodziej Katarzyna, Skomudek Waldemar
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Planowanie dużych przedsięwzięć logistycznych

Obecny rozwój rynku globalnego, na którym dominuje potrzeba zaspokajania indywidualnych potrzeb klienta powoduje, że podejście projektowe w zarządzaniu przedsięwzięciami w obszarze szeroko rozumianej logistyki odgrywa coraz istotniejszą rolę. Podejmując próbę zdefiniowania przedsięwzięcia logistycznego należy uznać je jako działanie jednorazowe, ograniczone czasem i wyznaczonym budżetem, którego realizacja ma na celu poprawę sprawności i efektywności przepływu produktów oraz tworzonych w związku z tym informacji w jednostkach gospodarczych.

Sprawność i efektywność procesu może dotyczyć także stworzonego łańcucha dostaw. W prezentowanym materiale traktuje się przedsięwzięcie logistyczne jako zamierzenie realizacji zadania inwestycyjnego. Takie założenie sprawia, że w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym można wyróżnić dwie fazy: przedinwestycyjną i faktycznej realizacji inwestycji. Faza przedinwestycyjna będzie obejmowała zespół działań zmierzających przede wszystkim do opracowania koncepcji i studium wykonalności zamierzenia, uzyskania dokumentacji formalno-prawnej i decyzji środowiskowej oraz sporządzenia programów funkcjonalno-użytkowych. Natomiast faza realizacji inwestycji to już właściwa działalność związana z budową lub zakupem gotowych dóbr trwałego użytku, zmierzająca do uzyskania nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia zamierzonego efektu produkcyjnego lub użytkowego. W przypadku logistyki, przedsięwzięcia tego rodzaju będą wiązały się na przykład z budową centrów logistycznych, budową regionalnych centrów dystrybucji (redystrybucji) czy też budową transeuropejskich ciągów komunikacyjnych (np. budowa tunelu pod kanałem La Manche). Aby skutecznie realizować tak złożone przedsięwzięcia konieczne jest zastosowanie odpowiednich metodyk, a w ich ramach metod zarządzania projektami. Jedną z metodyk, która w znaczący sposób ułatwia zarządzanie dużymi przedsięwzięciami logistycznymi jest metodyka PRINCE2 (Project IN Controlled Environment). Metodyka ta została opracowana w Wielkiej Brytanii. Definiuje ona przedsięwzięcie (projekt), jako organizację tymczasową, powołaną w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według specyficznego uzasadnienia biznesowego. Zbadanie możliwości przeniesienia zasad metodyki PRINCE2 na realizację zamierzeń inwestycyjnych w obszarze logistyki z zachowaniem efektów optymalnej ścieżki planowania dużych przedsięwzięć stanowi jeden z zasadniczych celów autorów publikacji.

Skuteczność planowania dużych przedsięwzięć logistycznych
Przedsiębiorstwa realizujące duże projekty logistyczne często borykają się z problemami głównie związanymi z niedotrzymaniem ram czasowych projektu ustalonych w harmonogramach, niewłaściwie określonymi poziomami zasobów oraz nieprawidłowo skonstruowanym budżetem. Taki stan niejednokrotnie prowadzi do osłabienia transparentności ścieżki dojścia do założonego celu, a także może generować konflikty wśród osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Wyniki badań Standish Group, opublikowane w The Chaos Manifesto (Think Big, Act Small) ujawniają, że tylko 10% dużych projektów kończy się sukcesem, 38% napotyka na spore trudności, a aż 52% przynosi wyłącznie straty. Również badania przeprowadzone w ramach cyklu Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (projekt firmy Logisys sp. z o.o.), polegające na uzyskaniu odpowiedzi m.in. na pytania: "Jak polscy menedżerowie zarządzają projektami logistycznymi?" oraz "Na jakie bariery napotykają polscy menedżerowie w osiąganiu rezultatów postawionych w projektach logistycznych?", wykazały wiele słabych stron w praktykach zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi w badanych firmach. Głównym problemem, z jakim borykają się te firmy, to właściwa kalkulacja kosztów projektu.

 

Artykuł zawiera 31960 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 wrzesień 2019 13:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe