Zaloguj się

Raport LOGISTYKA W POLSCE - Rozdział 3 - Rynek logistyczny w Polsce 2016-2017

Polecamy! Raport LOGISTYKA W POLSCE - Rozdział 3 - Rynek logistyczny w Polsce 2016-2017

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy Państwu trzeci rozdział najnowszej edycji raportu "Logistyka w Polsce", obejmującej dane zebrane w 2017 roku.

 

Według GUS przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2016 r. były większe o 8,4% w porównaniu z 2015 r. i przekroczyły 206 mld zł (206,6 mld zł), przy czym tempo wzrostu było zróżnicowane w zależności od własności firmy. W sektorze publicznym nastąpił wzrost do poziomu 11,1%. Podobne średnie tempo wzrostu zaobserwowano wśród firm, które wzięły udział w rankingu TSL 2017. W przypadku firm z sektora prywatnego tempo wzrostu wg GUS było niższe – niespełna 8 proc. (7,9%). Udział przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób stanowił 45,5% w przychodach ogółem, a wzrost sprzedaży usług w tych jednostkach ukształtował się również na poziomie niespełna 8% (7,9%).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze transportu wyniosło prawie 560 tys. osób (559 tys.) na podstawie stosunku pracy i wzrosło o ponad 6% (6,3%). Zdecydowanie większy wzrost zatrudnienia zanotowano w sektorze publicznym – prawie 14% (13,7%) niż w prywatnym – niespełna 4% (3,8%). Jednocześnie nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do 2015 r. o 2,4% (3554,6 zł). 7,6% firm, które prowadzą działalność usługową w Polsce, to przedsiębiorstwa transportowe i zajmujące się gospodarką magazynową. W naszym kraju działa ponad 1,9 mln przedsiębiorstw, z tego 99,8% to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wśród przedsiębiorstw prawie 51% prowadzi działalność usługową, a ponad 26% - handlową. W ramach działalności usługowej aż 7,6% wg raportu PARP (Raport o stanie sektora MŚP, PARP 2017) stanowią firmy transportowe i zajmujące się gospodarką magazynową, co oznacza, że w tej branży funkcjonuje prawie 74 tys. przedsiębiorstw mikro oraz małych i średnich. Mikroprzedsiębiorstwa tworzą ponad 30% PKB, a udział mikro i MŚP w wytwarzaniu PKB systematycznie rośnie i w 2015 r. osiągnął 50%. Przeciętnie w 2016 r. było w Polsce 17,6 mln osób aktywnych zawodowo, w tym 94% pracujących. Struktura liczby pracujących w przedsiębiorstwach nie zmienia się w zasadzie na przestrzeni lat – od 2008 r. najwięcej miejsc pracy generują mikroprzedsiębiorstwa, a następnie duże przedsiębiorstwa. Najmniejszy udział w tworzeniu miejsc pracy mają natomiast przedsiębiorstwa małe.

 

Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze MŚP wynosiła ponad 3,9 mln, czyli 59% ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. W transporcie i usługach magazynowych udział samozatrudnionych sięga 9,5%, co sytuuje tę branżę na 3 miejscu, jeśli chodzi o procentowy udział samozatrudnienia, po budownictwie (15,9%) oraz handlu i naprawie pojazdów samochodowych (10,3%). Oznacza to, że w branży transportowej nadal utrzymuje się wysoki poziom rozdrobnienia. Sytuacja ta jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw transportowych, które są przede wszystkim dostawcami usług dla firm logistycznych. Podobne modele działania występują również na innych rynkach światowych. Wzrasta znaczenie czynnika konkurencji w branży transportowej i obawa dotycząca płynności finansowych. Jeśli chodzi o postrzeganie koniunktury gospodarczej w 2017 r. (badanie realizowane było w czerwcu 2017 r.), branża transportowa nie wykazywała zbyt wysokiego optymizmu w porównaniu z pozostałymi. Koniunkturę oceniano na poziomie 2,7 w skali 5-stopniowej, przy czym najwyższy optymizm (3,9) reprezentowała branża związana z komunikacją i informacją. Ocena firm dotycząca koniunktury we własnej branży wskazywała, że firmy transportowe nie widzą specjalnych zmian (ocena 2,5) w stosunku do poprzedniego roku (2016).

 

Pogorszeniu uległa dostępność pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, przy znacznym wzroście kosztów zatrudnienia. Najsilniejszy wpływ na postrzeganie koniunktury w gospodarce mają ceny towarów i sprzętu oraz materiałów, niezbędnych dla danej firmy, natomiast w branży – koszty zatrudnienia. W przypadku przyszłej koniunktury w gospodarce jako czynnik decydujący o możliwości rozwoju firmy wskazywany jest brak dostępu wykwalifikowanych pracowników. W badaniach zwracano również uwagę na znaczny wzrost konkurencji w branży (ponad 55% wskazań w stosunku do 43% w 2016 r). Przy czym zdecydowanie spadł odsetek firm, które uważały, że konkurencja ma nieuczciwy charakter (13 punktów procentowych mniej w stosunku do 2016 r.), choć nadal co 3 firma (35%) zetknęła się z tego typu postępowaniem, a co 4 (27%) postrzega, że nieuczciwe praktyki zagrażają bezpośrednio jej interesom (spadek w stosunku do 2016 r. o 8 punktów procentowych). W ciągu ostatnich 3 lat zmieniły się natomiast czynniki ryzyka w działalności biznesowej – na 1 miejscu znalazło się zagrożenie związane z opóźnieniem płatności przez klientów (27% badanych, wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do 2016 r., podobny poziom jak w 2014 r. i 2015 r.). Dopiero na kolejnych miejscach – obawa przed utratą klientów, rynków zbytu oraz dostępu do finansowania zewnętrznego. Powyższe dane dotyczą całego sektora MŚP, jednak znajdują również odzwierciedlenie w informacji o upadłościach i toczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w branży transportowej.

(Pełna treść Rozdziału 3 w załączniku).

 

 

->> Przeczytaj także pozostałe rozdziały Raportu:

- Rozdział 1 - Cyfryzacja łańcuchów transportowych

- Rozdział 2 - Logistyka w polskiej gospodarce w latach 2016-2017

- Rozdział 4 - Rynek KEP w Polsce

- Rozdział 5 - Rynek transportu i spedycji

- Rozdział 6 - Rynek magazynowy

- Rozdział 7 - Ocena stanu logistyki w przedsiębiorstwach działających w Polsce w latach 2016 i 2017

- Rozdział 8 - Edukacja logistyczna

 

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 23 listopad 2018 09:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe