Zaloguj się

Rozwój transportu drogowego - zagrożenie czy szansa dla Europy - cz. 1

W tej części artykułu przedstawiona została bieżąca sytuacja w zakresie rozwoju sektora transportu drogowego. Zidentyfikowano najważniejsze problemy ekologicznej uciążliwości tego sektora. Po przeanalizowaniu tych zagrożeń, konieczność podjęcia konkretnych działań wydaję się bezdyskusyjna. Pozostawienie tendencji rozwojowych sektora drogowego mechanizmom rynkowych będzie tylko pogłębiało tę niekorzystną sytuację. Konieczne jest podjęcie konkretnych działań w zakresie wprowadzenia sektora drogowego na tory zrównoważonego rozwoju. Na forum Unii Europejskiej oraz na forum OECD i EKMT trwają prace nad programami działań oraz doborem odpowiednich instrumentów dla realizacji tegoż zamierzenia. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną kierunki działań oraz obszary, gdzie takie działania mogą zostać podjęte.

Pogarszający się stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy, zmiany klimatyczne, narastające zatory na drogach, wysoka liczba ofiar wypadków drogowych, pogarszający się klimat akustyczny środowiska, to tylko niektóre aspekty rozwoju transportu drogowego. Z drugiej strony transport jest kluczowym czynnikiem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Jednak powszechnie wiadomo, że istnieje stalą sprzeczność pomiędzy dążeniem społeczeństwa do większej mobilności, a negatywnymi skutkami głównie dla środowiska naturalnego i jakości życia, jakie niesie ze sobą stały wzrost pracy przewozowej w sektorze transportu, w tym głównie w transporcie drogowym. Co więc należy rozumieć przez zrównoważony transport? Odpowiedź na to nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Nad zdefiniowaniem tego terminu trwają prace na forum międzynarodowym od ponad dwudziestu lat. Transport, jako sektor gospodarki, został uznany w Piątym Programie Środowiskowym UE za jeden z najbardziej uciążliwych ekologicznie działów gospodarki. Uruchomiono w 1998 r. po szczycie w Cardiff działania nastawione na monitorowanie efektywności działań podejmowanych w celu skierowania transportu na tory zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony transport to transport świadomy środowiskowo, optymalny ekonomicznie, społecznie uzasadniony i politycznie odpowiedzialny.

Przez świadomy środowiskowo (environmentally sensible) należy uznać taki transport, który w swoim rozwoju uwzględnia również aspekt ekologiczny. Negatywny wpływ transportu na środowisko naturalnie jest doskonale rozpoznany i znajduje odzwierciedlenie w wielu dokumentach programowych, zarówno dotyczących ogólnie rozwoju gospodarczego, np. Strategia Lizbońska z 2000 r.


Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 5/2005.

Ostatnio zmieniany w środa, 17 styczeń 2007 12:21
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe