Zaloguj się

Wykorzystanie transportu szynowego w logistyce miejskiej

Transport szynowy ładunków w obszarze miasta napotyka na szereg problemów wynikających z przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Transport ten może bazować na wykorzystaniu klasycznych wagonów kolejowych, platform logistycznych i tramwajów towarowych. Powiązanie wszystkich technicznych środków transportu wymaga rozwiązania zagadnień kompatybilności organizacji i standaryzacji ładunków. Artykuł porusza obszar wspólnych uwarunkowań integracji transportu ładunków w ujęciu organizacyjnym logistyki miejskiej.

Logistyka miejska ujmuje zintegrowany transport ładunków jako czynnik warunkujący płynność przepływu towarów tranzytem przez miasto, jak i płynność dostaw do odbiorców w mieście oraz odbioru wyrobów od producentów i ich eksport poza granice miasta. Płynność ruchu ładunków w mieście napotyka na problemy:
- techniczne
- organizacyjne
- prawne

Zagadnienia te wymagają analizy cząstkowej. Umożliwia to zdefiniowanie ograniczeń i możliwości dla zintegrowanego transportu szynowego w mieście.
1. Uwarunkowania techniczne
1.1. Rozstaw szyn
1.2. Skrajnia budowli
1.3. Naciski osiowe
1.4. Minimalny promień skrętu
1.5. Standaryzacja ładunków
1.6. Tabor
2. Uwarunkowania organizacyjne
2.1. Technika przeładunku
2.2. Punkty przeładunkowe, centra logistyczne
2.3. Sieć dystrybucji
2.4. Zarządzanie
3. Uwarunkowania prawne
3.1. Normy taboru i budowli
3.2. Prawo przewozowe

1. Uwarunkowania techniczne
Obecne założenia platform logistycznych dopuszczają wjazd techniki kolejowej na torowiska tramwajowe. Zagadnienie to napotyka na szereg ograniczeń wynikających z faktu istniejącej infrastruktury kolejowej i tramwajowej. Jednym z nich jest rozstaw szyn.
1.1. Rozstaw szyn
Kolej normalnotorowa wykorzystuje tory o szerokości 1435 mm. Jest to najpopularniejszy standard toru na świecie. Został on przyjęty w artykule jako punkt odniesienia.
Torowiska tramwajowe mają różną szerokość toru. Dla przykładu dla Niemiec i Polski wynoszą one najczęściej 1000 i 1435, (1450 Drezno).
Stan taki uniemożliwia wjazd taboru kolejowego na torowiska tramwajowe. Aby umożliwić wjazd wagonów towarowych na torowiska tramwajowe, inne niż 1435 mm, możliwe są rozwiązania w postaci:
a) systemów zmiany szerokości rozstawu kół w wózkach kolejowych, np. SUW-2000 z Poznania, rys. 1., ale istotną przeszkodą w ich stosowaniu jest to, że są opracowane do wjazdu na torowiska szerokotorowe (1524 mm) oraz ich cena. Wymaga to stosowania punktów stopniowej zmiany szerokości toru.
b) stosowanie lor do przewozu wagonów normalnotorowych znanych z systemów kolejek wąskotorowych, rys. 2. Wymaga to stosowania specjalnych najazdów dla wagonów kolejowych.
c) wspólnych torowisk o odmiennej szerokości, na pewnych odcinkach ruchu, rys. 3.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2004.
Ostatnio zmieniany w piątek, 02 marzec 2007 14:32
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe