Zaloguj się

Metodyka analizy efektywności procesów transportowych

Stale rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych racjonalizacją procesów transportowych oraz optymalizacją sieci dystrybucji - zarówno w zakresie analizy poprawności realizowanych procesów, jak i w kolejnych etapach ich kontroli, z wykorzystaniem mierników i wskaźników techniczno - ekonomicznych, a w szczególności wskaźników kosztowych, stało się podstawą do podjęcia prac, których celem było opracowanie metodyki wykorzystania podejścia procesowego z elementami kontrolingu w zakresie analizy transportu.
W związku z powyższym, w opracowanej metodyce autorka wykorzystała podejście procesowe, które ułatwia opisywanie aktualnie realizowanych czynności organizacyjnych w zakresie transportu w badanym przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem prowadzonej w ramach metodyki analizy procesowej jest kontroling realizowanych procesów. Wynikiem zastosowania opisanej metodyki jest analiza efektywności funkcjonowania procesów w obszarze transportu, na podstawie której definiowane są działania, których implementacja prowadzi do racjonalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Dlaczego podejście procesowe
Pierwszym źródłem potrzeby doskonalenia procesów są stale rosnące wymagania Klientów. Drugim - konieczność usprawniania procesów, gdyż niekontrolowana ich zmienność oraz zmiany zachodzące w otoczeniu, przekładają się na brak poprawności i efektywności realizacji procesów wymaganych przez Klientów. Kolejnymi przyczynami mogą być rezultaty badań benchmarkingowych, wyniki przeprowadzonego audytu lub realizacja nowej strategii. We wszystkich wspomnianych przypadkach konieczne jest usprawnienie procesów, tak, aby spełniały one postawione wymagania przy możliwe najniższych kosztach. W związku z powyższym, przedsiębiorstwa szukając recept prowadzących do wyższej efektywności działania wracają do idei procesów. Założeniem podejścia procesowego jest optymalizacja działań, mając na uwadze przede wszystkim procesy, a nie funkcje. Dlatego też proces jest naturalnym determinantem osiągania wzrostu efektywności przez przedsiębiorstwo. Firmy zarządzane procesowo mają zidentyfikowane swoje procesy biznesowe i posiadają ich mapy, których znajomość pozwala na systematyczne dążenie do doskonalenia przebiegów tych procesów. Dzięki wykorzystaniu zarządzania procesowego pracownicy skupiają się bardziej na wąskich gardłach i efektywniej wykorzystują zasoby oraz redukują nadmierną wydajność.

Mapowanie procesów
W celu poprawnego przeprowadzenia analizy procesowej przedsiębiorstwa należy także zrozumieć istotę mapowania przebiegu procesów. Mapowanie procesów jest techniką, która umożliwia pokazanie przebiegu procesu za pomocą map. Mapy procesów biznesowych, które powstały w wyniku mapowania, są odzwierciedleniem rzeczywistości występującej w przedsiębiorstwie. Zasadniczym celem tworzenia map procesów jest opisanie procesów biznesowych, które w kolejnym kroku podlegają uproszczeniom, eliminacji działań i ulepszeniom w taki sposób, aby produkty oraz usługi, będące efektem procesów, były tańsze, lepsze oraz szybciej osiągalne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2010.

Ostatnio zmieniany w piątek, 13 kwiecień 2012 14:10
Zaloguj się by skomentować