Zaloguj się

Zrównoważony rozwój regionalnego transportu ładunków w warunkach inwestycyjnych ograniczeń jego operatorów

Polecamy! Zrównoważony rozwój regionalnego transportu ładunków w warunkach inwestycyjnych ograniczeń jego operatorów

Przedmiotem artykułu a zarazem hipotezą badawczą jest założenie, mówiące o tym, że zrównoważony rozwój, wymusza na operatorach regionalnego transportu ładunków ustawiczny rozwój, związany z koniecznością wdrożenia programu kompleksowej technicznej i technologicznej wymiany taboru.
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji zrównoważonego rozwoju i jej wpływu na działalność operatorów transportu ładunków działających na rynku regionalnym. Autorka opisuje niezbędne zmiany, które muszą wprowadzić dane przedsiębiorstwa, jak również przedstawia obecną sytuację gospodarczą danych przedsiębiorstw. W treści pracy wskazano także na możliwe źródła finansowania inwestycji, dostępne dla danego segmentu rynku.

Zakres poruszanej problematyki spowodował konieczność skorzystania z różnych źródeł informacji. W artykule starano się sięgnąć do opracowań naukowych na temat kierunków rozwoju przedsiębiorstw związanych z dostosowaniem polskiego transportu do wymagań Unii Europejskiej, jak również możliwych źródeł finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa transportowe.

Idea zrównoważonego rozwoju - główne założenia
Przedsiębiorstwa; działając w ustawicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym, w warunkach panowania ostrej konkurencji; starają się sprawnie i efektywnie dostosowywać do wymogów stawianych przez zachodzące zmiany, spowodowane rozwojem techniki, technologii oraz nasileniem przemian społeczno-politycznych. Jednak towarzyszący tym zmianom szybki postęp techniczny, wysoki poziom industrializacji oraz wzrost konsumpcji charakteryzujący ostatnie lata, doprowadził do degradacji środowiska naturalnego.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju, utożsamiana najczęściej z ideą ekorozwoju (Ecodevelopment), czyli rozwoju gospodarczego przebiegającego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i życia człowieka, a szczególnie ochrony przyrody. Skojarzenie to jest w dużym stopniu uzasadnione, ponieważ samo określenie "zrównoważony rozwój" powstało w wyniku proekologicznej inspiracji. Miało ono stanowić wyraz rosnącej troski o przyszłość świata, która wydawała się zagrożona niepohamowanym rozwojem ekonomicznym, niewystarczająco uwzględniającym konsekwencje ekologiczne i społeczne. Koncepcja zrównoważonego rozwoju stała się więc istotną kategorią ekonomiczną o zabarwieniu ekologicznym.

Po raz pierwszy określenie "zrównoważony rozwój" (sustainable development) zostało zdefiniowane w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" (1987 r.) opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ, w którym to zrównoważony rozwój został określony jako proces obejmujący przemiany społeczne i gospodarcze, mający na celu zrównoważenie szans w dostępie do środowiska poszczególnych społeczeństw i ich obywateli zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń.
Zrównoważony rozwój oznacza "długookresowy wzrost, obejmujący każdą dziedzinę społeczno-gospodarczą: zarówno ochronę środowiska naturalnego, jak i utrzymanie wysokiego wzrostu ekonomicznego czy przestrzeganie praw człowieka. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju wymaga interakcji między rozwojem społeczeństwa a wzrostem gospodarczym oraz zmian w środowisku naturalnym". Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada rozwój o charakterze trwałym, a więc ciągły rozwój bez uszczerbku dla środowiska naturalnego, czyli ekologii. Występuje on w sytuacji, gdy swoimi dzisiejszymi działaniami nie burzymy przyszłych możliwości zaspokajania potrzeb, realizowania planów i dalszego wzrostu. Innymi słowy jest to "rozwój gospodarczy pożądany społecznie, uzasadniony ekonomicznie i dopuszczalny ekologicznie".

Artykuł zawiera 25490 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 02 sierpień 2019 15:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe