Zaloguj się

klasyfikacja ABC

ABC classification

1. Przyporządkowanie wyrobów z danego zbioru do jednejz trzech grup wyróżnionych na potrzeby planowania lub gospodarki magazynowej. Kryterium przyporządkowania może być wyrażone w różnych miarach: wielkość zapotrzebowania, wielkość produkcji lub wielkość sprzedaży w danym okresie.
Poszczególne grupy wyróżniane wg klasyfikacji ABC to:
A - nieliczna grupa wyrobów mająca przeważający udział w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży;
B - średnio liczna grupa o średnim (znacznie niższym niż grupa A, ale wyższym niż C) udziale w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży;
C - przeważająca pod względem liczności grupa wyrobów mająca w sumie niewielki udział w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży.
2. Wynik analizy ABC.