Zaloguj się

plan

plan

Program zadań i prac będący rezultatem planowania,w formie dokumentu zapisanego na papierze lub innym nośniku. Zwykle obejmuje:
- ilość wyrobów przypadającą na okres objęty planem, powiązaną z planowanymi działaniami (sprzedażą, magazynowaniem, produkcją) wyrażoną w mierniku ilościowym lub wartościowym;
- wielkość wymaganego potencjału lub potencjału do pozyskania, konieczną do wykonania zaplanowanych działań;
- harmonogram celów, jakie należy osiągnąć i zadań, jakie należy zrealizować dla wykonania planu;
- zestawienie wzajemnie zgodnych decyzji dotyczących przyjętych celów oraz środków ich realizacji;
- procedurę wdrażania zaplanowanych zadań, wykrywania odchyleń w realizacji planu
i podejmowania działań korekcyjnych w przypadku ich potrzeby.