Zaloguj się

Transport w logistyce a logistyka w transporcie

  •  Koźlak Aleksandra
  • Kategoria: Edukacja

W klasycznym ujęciu zależności między transportem a logistyką podkreśla się rolę transportu jako podstawowego elementu, wchodzącego w skład systemu logistycznego. Potrzeba przemieszczania ładunków występuje na etapie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, przy czym może być ona realizowana przy użyciu różnych środków transportu, w zależności od wymagań jakościowych formułowanych przez zleceniodawcę. Ujęcie to charakteryzuje podejście do procesu przesyłania produktów i informacji typowo z punktu widzenia klienta.

Zupełnie inne spojrzenie na relacje transportu i logistyki przedstawiła Komisja Europejska (KE). W dokumencie Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do rozwoju zrównoważonej mobilności KE zaprezentowała opinię, że optymalizacja europejskiego systemu transportowego będzie możliwa dzięki zastosowaniu koncepcji logistycznych. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach transportowych i na ich styku z innymi podmiotami jest tu rozpatrywane z punktu widzenia korzyści ogólnospołecznych, związanych ze zmniejszaniem negatywnych efektów działalności transportowej. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza logistyka transportu w zakresie zrównoważonego rozwoju i poprawy efektywności systemu transportowego.

Usługi transportowe w systemach logistycznych
W systemach logistycznych transport odgrywa podstawową rolę. Szacuje się, że około 80% wszystkich funkcji logistycznych stanowią problemy transportowe, to znaczy gospodarka magazynowa, składowanie, przewóz materiałów i wyrobów gotowych, lokalizacja centrów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych, dostępność i wykorzystanie środków transportu, stosowanie odpowiednich technologii transportowych, jednostkowanie ładunków, organizacja transportu.
Proces transportowy stanowi ciąg organizacyjno - technologiczny, integrujący materiałowe i informatyczne działania zaopatrzeniowe, produkcyjne, dystrybucyjne, eksploatacyjne i regulacyjne z fazami przewozu, przeładunku i składowania ładunków. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnego przepływu dóbr fizycznych od momentu wytworzenia aż do ich eksploatacji, co oznacza, że transport obsługuje nie tylko szeroko rozumiane dostawy surowców i dystrybucję wyrobów gotowych, ale także obsługę zwrotów, obsługę serwisową procesów eksploatacyjnych, czy gromadzenie i recykling odpadów powstałych w procesie produkcji.

Firmy transportowe i transportowo - spedycyjne świadczą usługi będące fragmentem złożonego łańcucha dostaw. Mogą one być zarówno bezpośrednim dostawcą usług dla firm, bądź też podwykonawcą operatora logistycznego, który integruje poszczególne elementy całego łańcucha dostaw. Zleceniodawcy coraz częściej rezygnują z obsługi ładunku we własnym zakresie na rzecz działań specjalistycznych firm i wymagają od działających na rynku firm transportowych rozszerzania oferty usług i świadczenia kompleksowego pakietu usług logistycznych. Zawartość takich pakietów jest kształtowana według potrzeb klienta. Pakiet usług logistycznych może obejmować usługi wchodzące w skład czterech grup: usługi podstawowe, usługi dodatkowe (serwisowe), informacyjne i finansowe. Podstawowym składnikiem pakietów jest transport i składowanie przesyłek towarowych na zlecenie przemysłu i handlu. Towarzyszą im usługi serwisowe, takie jak inwentaryzacja zapasów, kontrola jakości, czy też obsługa marketingu bezpośredniego. Usługi te tworzą wartość dodaną w stosunku do usług podstawowych, jakimi jest fizyczne przemieszczanie i składowanie ładunku. Często wartość ta byłaby nieosiągalna w przypadku wykonywania ich we własnym zakresie. W skład pakietu mogą wchodzić również usługi informatyczne - na przykład system do obsługi zamówień klientów oraz udostępnianie bieżącej informacji o statusie przesyłek. Niektóre firmy włączają do swej oferty także usługi finansowe, takie jak dostawa za pobraniem. Segmentacja usług logistycznych została szczegółowo przedstawiona w tabeli 1.

Sprawne zarządzanie transportem, zarówno po stronie zaopatrzenia jak i dystrybucji, jest jednym z podstawowych zadań operatora logistycznego. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić przedsiębiorstwu maksymalne zwiększenie produkcji i sprzedaży, przy jak najniższych kosztach logistycznych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.
 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 06 wrzesień 2012 08:29
Zaloguj się by skomentować