Zaloguj się

WIEDZA: edukacja

Edukacja w kontekście polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020

Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy do najważniejszych problemów społecznych ze względu na ogromne koszty społeczne i ekonomiczne, które generują wypadki drogowe. Polityka UE w zakresie brd ma na celu zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczania się obywateli w całej Europie. Aby zrealizować ten cel należy kontynuować prace 3.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polsce i norwegii w świetle kształcenia młodych kierowców

Polsce oraz Norwegii. Wskazano podobieństwa i różnice w procedurach dotyczących otrzymania prawa jazdy w tych krajach oraz porównano opinie młodych kierowców dotyczące dodatkowych szkoleń doskonalących technikę jazdy samochodem w pierwszych miesiącach po otrzymaniu prawa jazdy. Wyniki porównania wyraźnie wskazują, że stosowany w Norwegii system jest znacznie bardziej skuteczny w utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Rola ośrodków doskonalenia techniki jazdy w procesie edukacji kierowców

Szkolenia kierowców, prowadzone w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, przyczyniają się do wzrostu świadomości ryzyka oraz podnoszenia umiejętności rozpoznawania, unikania i opanowania sytuacji krytycznych przez kierowców. W referacie zaprezentowano błędy kierujących w aspekcie przyczyn wypadków drogowych. Przedstawiono przykłady ćwiczeń służących diagnozowaniu i eliminacji wybranych błędów.

Starsi kierowcy - rosnący problem krajów uprzemysłowionych

W prezentowanym referacie przedstawiono wyniki międzynarodowych badań poświęconych starszym kierowcom, działania podejmowane wobec tej grupy uczestników ruchu w wybranych krajach oraz pakiet edukacyjny „Kierowca 50+”. Pakiet opracowany w ITS wpisuje się w ogólnoświatowe działania na rzecz mobilności i bezpieczeństwa starszych kierowców.

Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyższej

W publikacji omówiono problem wykorzystania koncepcji strategicznej karty wyników (ang. Balanced Scorecard, BSC) jako metody pozwalającej na skuteczną implementację strategii wyższej uczelni. Szczególną uwagę zwrócono na proces kaskadowania, czyli przełożenia karty na niższe szczeble zarządzania, co pozwala na zachowanie zbieżności strategicznej całego przedsiębiorstwa. Przedyskutowano również znaczenie strategicznej karty wyników jako narzędzia pozwalającego na wielokryterialne zarządzanie wyższą uczelnią.

Metoda distance learning w podyplomowym nauczaniu menedżerów budowlanych

Nauczanie na odległość, z wykorzystaniem Internetu, staje się coraz bardziej popularną metodą zdobywania wiedzy wśród osób pracujących, w tym inżynierów budowlanych. W referacie zostaną opisane projekty badawcze, które prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej, będące narzędziem do przygotowania studiów podyplomowych „Zarządzanie w budownictwie” metodą distance learning. Zaprezentowane zostaną projekty Leonardo da Vinci (LDV) wykorzystujące platformy internetowe do nauczania: MOODLE oraz EDUMATIC.

Integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania na przykładzie demonstratora technologii - trenażera morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZU-23-2MR

System szkolenia stanowi układ elementów wzajemnie ze sobą powiązanych oraz zbiór relacji między nimi, ukierunkowany na osiąganie założonych celów szkolenia. Proces szkolenia jest to zespół kolejno następujących po sobie czynności, obejmujących organizację szkolenia, szkolenie, kontrolę i ocenę postępów w szkoleniu. Ma on charakter ciągły, jest organizowany i realizowany na wszystkich poziomach dowodzenia. Proces szkolenia podlega ciągłej modyfikacji, w zależności od zmieniających się uwarunkowań operacyjnych i organizacyjnych oraz uzyskiwanych doświadczeń.

Charakterystyka oraz wyznaczniki jakościowe organizacji systemu szkolenia kandydatów na kierowców w polsce

Artykuł przedstawia charakterystykę systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce. Poruszana problematyka jest o tyle istotna, ponieważ od organizacji tego systemu zależy m.in. stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Autor artykułu opisuje etapy związane z uzyskiwaniem uprawnień do przeprowadzania szkoleń na prawo jazdy, warunki niezbędne do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, a także drogę do otrzymania prawa jazdy przez potencjalnych kursantów. W sposób obiektywny stara się wskazać na zalety i wady obowiązującego systemu, który w obecnym kształcie nie przyczynia się w znacznej mierze do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza nie ma znamion profesjonalności, bowiem wymagałaby sporządzenia obszernego raportu.
Subskrybuj to źródło RSS