Zaloguj się

Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki

Dlaczego transport i logistyka mogą decydować o przewadze konkurencyjnej
Peter Drucker - nieżyjący już guru zarządzania, w opublikowanych na łamach magazynu "Forbes" paradygmatach zarządzania na XXI wiek wskazuje na dwie okoliczności, które tworzą kontekst do rozważań na temat roli transportu komodalnego: po pierwsze: Drucker twierdzi, że technologie, rynki i zastosowania nie są już ograniczone do danej dziedziny gospodarki, ale się wzajemnie przenikają i łączą - co skutkuje skróceniem głębokości produkcji, wyższym stopniem specjalizacji, jak również rozdrobnieniem produkcji i rosnącą rolą transportu w pokonywaniu luki czasowo - przestrzennej, dzielącej wytwórców oraz konsumentów, po drugie: Drucker zauważa, że następuje globalizacja gospodarki, a co zatem idzie, odległości, jakie trzeba pokonać, by wyroby wielu producentów stworzyły gotowy produkt i następnie dotarły do konsumentów, wywołują konieczność łączenia przewozów różnymi gałęziami transportu, wymagają coraz większych umiejętności, by tak organizować procesy transportowe, żeby zapewnić ich sprawność i niską cenę przy wysokiej jakości obsługi.

Niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów, odległości od źródeł pozyskania surowców, lokalizacji miejsc produkcji względem rynków zbytu oraz innych uwarunkowań, zawsze występuje tak zwana luka czasowo - przestrzenna. Procesy globalizacji, charakteryzujące naturę współczesnej gospodarki powodują, że ta luka w wymiarze przestrzennym znacznie wzrasta. Powoduje ona, że prowadzenie działań mających zapewnić dostarczenie surowców do miejsc ich przetworzenia na wyroby finalne, a tych zaś do miejsc zużycia i konsumpcji, wymaga szczególnie dobrego zaplanowania działań od strony logistycznej. Kryzys gospodarczy powoduje, że uczestnicy rynku poszukują możliwości zmniejszania kosztów funkcjonowania na wszystkich etapach wytwarzania dóbr klub świadczenia usług. Europa na początku 2009 roku znalazła się w szczególnej sytuacji konieczności wzmocnienia swojej atrakcyjności gospodarczej w obliczu stosowania przez USA, Kanadę czy niektóre duże państwa azjatyckie elementów protekcjonizmu w ich gospodarkach narodowych. W tych działaniach logistyka może okazać się kluczową kompetencją.

Logistyka zapewnia fizyczną dostępność materiałów, półproduktów i wyrobów finalnych w drodze obsługi logistycznej dostawców i odbiorców, określanej często mianem logistycznej obsługi klienta. Dla przypomnienia - do celów logistyki, zarówno w skali makro, jak i mikro, zaliczamy:

  • skrócenie czasu realizacji dostaw,
  • wysokie wykorzystanie infrastruktury, personelu,
  • szybki, bezawaryjny przepływ informacji,
  • usprawnienie procesu zarządzania,
  • zmniejszenie zapasów,
  • eliminację ogniw pośrednich,
  • poprawę poziomu obsługi klienta,
  • obniżenie kosztów przepływu dóbr.

Zatem zapewnienie dostępności nie jest możliwe bez właściwie zorganizowanego transportu.
Stopień zsynchronizowania i skoordynowania procesów transportowych może znacząco wpłynąć na wspomniany już poziom obsługi klienta, co z kolei przekłada się na pozycję konkurencyjną nie tylko poszczególnego przedsiębiorstwa, lecz całych gospodarek. Stąd też wzrasta znaczenie sprawnego transportu we współczesnej logistyce. Szybko rosną wymagania zarówno nadawców, jak i odbiorców odnośnie jakości usług transportowych, w tym zwłaszcza w zakresie skrócenia czasu przewozu, zwiększenia bezpieczeństwa ładunków oraz zapewnienia procesowi przewozowemu cech multimodalności, czyli sprawnej i efektywnej ekonomicznie obsługi przez poszczególne gałęzie transportu.

Istota multimodalności i komodalności oraz związki między nimi
Stopień zorganizowania i zintegrowania transportu ma istotne znaczenie z punktu widzenia jego efektywności i przydatności dla realizacji celów logistyki. Do takich modelowych rozwiązań należy zaliczyć transport multimodalny. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele odmiennych definicji transportu multimodalnego, często utożsamianego z transportem intermodalnym czy kombinowanym. W literaturze przedmiotu funkcjonują następujące definicje:
Transport multimodalny - oznacza przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego tam, gdzie pieczę nad towarem przejął operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia. Taką definicję proponowała Konwencja o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów z 1980 roku. Konwencja ta nie weszła w życie, ponieważ ratyfikowało ją tylko 8 państw, ale zawarta w niej definicja transportu multimodalnego zyskała sobie powszechną aprobatę.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 08 czerwiec 2012 12:29
Zaloguj się by skomentować