Zaloguj się

Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym

  •  Wiesław Piekarski, Agnieszka Dudziak, Joanna Rudzińska
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym

Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, który zwiększa użyteczność dóbr poprzez przemieszczanie ich w przestrzeni. Transport należy do bardzo istotnych pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym działów gospodarki o wysokim udziale w PKB. Jednocześnie jest to dziedzina, która obarczona jest dużym prawdopodobieństwem wystąpienia niezależnych czynników zewnętrznych mogących w negatywny sposób wpłynąć na obniżenie efektywności całego procesu.

Zjawisko takie związane jest z występowaniem tzw. ryzyka działalności. Ryzyko oznacza miarę zagrożenia czy niebezpieczeństwa, które może wynikać albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia konkretnych decyzji. Zarządzanie ryzykiem - łączy w sobie funkcje zarządzania z monitorowaniem określonej dziedziny i zmniejszaniem możliwych do wystąpienia w niej zagrożeń.
Podstawową funkcją transportu jest logistyka dostaw i dystrybucji. Z transportem związane jest jednak pewne prawdopodobieństwo, przy założeniu którego ładunek nie zawsze dojeżdża do odbiorcy w całości lub w stanie nieuszkodzonym. Ryzyko w transporcie towarów to ogół różnorodnych czynników, które mogą doprowadzić do szkody w przewożonej przesyłce. W całym procesie logistyki dostaw czynny udział biorą przede wszystkim zatrudnieni przez przewoźników pracownicy i kierowcy. Bezpieczeństwo przewozów nie tylko powiązane jest z przewozami i dbałością o towar. Składa się na nie cała logistyka transportowa, warunki wykonywania przewozów, elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo i wreszcie edukacja. Za działanie pracowników i kierowców odpowiedzialność ponoszą przewoźnicy, zatem to od nich wymaga się wiedzy szerszej niż wymagana przy realizacji samych przewozów.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli i znaczenia ryzyka w działalności współczesnych przedsiębiorstw transportowych.

Rynek usług transportowych a procesy gospodarowania
Procesy gospodarowania polegają na podejmowaniu różnorodnych decyzji. Są to decyzje makro-, i mikroekonomiczne, istotne dla przedsiębiorstwa, konsumentów usług transportowych i państwa. Decyzje mikroekonomiczne odnoszą się do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, natomiast decyzje makroekonomiczne dotyczą najczęściej systemu gospodarki.
Natomiast pojęcie transportu nakreśla jedną z podstawowych ról w gospodarce, i jest nią odczuwalna przez człowieka potrzeba pokonywania przestrzeni, a w szczególności chęć (a obecnie konieczność) przemieszczania się z miejsca na miejsce osób i towarów.
Wśród różnorodnych decyzji podejmowanych w procesie gospodarowania wyróżnić można dwie ogólne kategorie. Tzw. decyzje krótkookresowe (taktyczno-operacyjne) i długookresowe (strategiczne). Główną domeną rozgraniczającą oba rodzaje decyzji jest okres, w jakim są podejmowane, ich złożoność oraz stopień istotności i wpływie na działalność organizacji. Im decyzja jest bardziej skomplikowana, złożona a jej realizacja odłożona w czasie, tym większe ryzyko i prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań w przyszłości.

Artykuł zawiera 13830 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 wrzesień 2019 12:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe