Zaloguj się

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych

Polecamy! Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych

Unia Europejska zmierza do połączenia głównych gałęzi transportu, to jest: transportu kolejowego, samochodowego, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz transportu lotniczego, w jedną elastyczną sieć transportową, wykorzystującą w sposób najbardziej efektywny ich najlepsze cechy, między innymi poprzez transport towaru w jednej jednostce ładunkowej. Punktami integrującymi poszczególne fragmenty łańcucha transportowego są terminale intermodalne i centra logistyczne. Jednak obszary, na których funkcjonują, to najczęściej już nie tylko sama infrastruktura logistyczna, ale także miejsca, gdzie występują tak zwane specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowo-technologiczne czy wolne obszary celne, które dzięki szeregom udogodnień (podatkowym, ekonomicznym, technologicznym czy komunikacyjnym) mogą i przyciągają przedsiębiorców, aktywizując gospodarczo obszary wokół siebie.

W planowaniu przestrzennym obszarów przemysłowych należy przewidywać przyszłą obsługę transportową, która powinna być zgodna z zaleceniami polityki transportowej UE. Niestety w procesie planowania zapomina się, aby w przyszłości obszary te miały zapewnioną obsługę również poprzez transport kolejowy. Należy zaznaczyć, że rynek przewozów intermodalnych to rynek transportowy o ogromnych możliwościach. Wzrastające potrzeby transportowe wraz z rozwojem gospodarczym wpływają na dynamiczny wzrost popytu na przewozy intermodalne. Szansą na zwiększenie dynamiki i większy rozwój transportu intermodalnego może być rozwój już istniejących oraz budowa nowych terminali kontenerowych i centrów logistycznych.
Terminal jest podstawowym elementem infrastruktury logistycznej, umożliwiającym rozpoczęcie procesu przewozowego ładunków w kontenerach. Bez tego typu obiektów nie ma mowy o rozwoju przewozów intermodalnych. Istotnym elementem strategii budowania sieci terminali kontenerowych jest właściwe uwidocznienie ich oferty na rynku, to jest w przemyśle oraz firmach transportowych, a przede wszystkim u spedytorów. Wsparcie lokalnych administracji i właściwa promocja umożliwia stosunkowo sprawne rozpoczęcie działalności. Przy oddanych do eksploatacji nowych obiektach najczęściej mamy problem z długotrwałym zbieraniem wolumenu umożliwiającego ich rentowne funkcjonowanie, a w przypadku rozbudowywanych obiektów często też z dużymi, niewykorzystanymi zdolnościami przeładunkowymi w początkowych latach od ukończenia inwestycji.
Dla zapewnienia stosownego wzrostu potoków ładunków konieczne jest właściwe umiejscowienie terminali. Szczególnie istotne jest budowanie obiektów w miejscach o znacznym uprzemysłowieniu (strefy ekonomiczne i przemysłowe, duże aglomeracje miejskie), jak również w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych (międzynarodowe korytarze transportowe, linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, autostrady bądź drogi międzynarodowe). Takimi punktami, generującymi duże potoki, są przede wszystkim porty morskie. Budowa terminali w takich miejscach daje możliwość pełniejszego włączenia się Polski w europejską sieć przewozów intermodalnych zarówno w relacjach importowo-eksportowych, jak i tranzytowych, co w efekcie procentuje wzrostem przewozów intermodalnych wewnątrz kraju. Ważnym aspektem związanym z budową lub modernizacją terminali intermodalnych jest zapewnienie wzrostu jakości obsługi oraz możliwości składowania jednostek intermodalnych oraz rozszerzanie zakresu usług około przewozowych. Są to elementy, które mogą decydować o wyborze transportu kontenerów z udziałem kolei. Polityka Unii Europejskiej w zakresie transportu zmierza do równomiernego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz wzmocnienia udziału jego ekologicznych form, liberalizacji rynku przewozów kolejowych, jak również zniesienia barier technicznych utrudniających swobodny ruch kolejowy przez granice państw członkowskich. Kierunki te są uznawane jako priorytety we wspólnej polityce transportowej.

 

Artykuł zawiera 12170 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 26 wrzesień 2019 12:39
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe