Zaloguj się

Możliwości usprawnień procesu produkcji akcesoriów do elektronarzędzi - case study

  •  Daria Orłowska, Anna Korczak, Ewa Kulińska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Możliwości usprawnień procesu produkcji akcesoriów do elektronarzędzi - case study

Celem badań była identyfikacja najważniejszych uwarunkowań efektywności i rozwoju procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa wytwarzającego akcesoria do elektronarzędzi.
Na zakres celów szczegółowych składają się:
- identyfikacja zasobów niezbędnych w zakresie realizacji procesu produkcji,
- charakterystyka przebiegu procesu produkcji, w tym identyfikacja działań generujących wartość dodaną,
- identyfikacja miejsc problemowych,
- propozycja usprawnień.

Zakres badań obejmował analizę procesów produkcyjnych szczotek węglowych oraz określenie możliwości usprawnień poszczególnych elementów systemu produkcji omawianego wyrobu. Studiując literaturę przedmiotu w aspekcie działania systemu produkcyjnego jako całości widać, że jest on złożony z bardzo wielu następujących po sobie i ściśle powiązanych przyczynowo określonych zmian. To właśnie produkcja i jej składowe stanowią podstawę funkcjonowania firmy i determinują finalny etap, jakim jest powstanie gotowego produktu.

Istota i charakterystyka procesu produkcyjnego w kontekście prowadzonych badań
Celem systemu produkcyjnego jest wytwarzanie określonego rodzaju produktów, które powinny powstać w określonym czasie, w ściśle określonej ilości oraz na określonym poziomie jakościowym. Nie bez znaczenia jest w tym obszarze również to, że zadania produkcyjne powinny być realizowane w sposób zbieżny z założeniami zasady racjonalnego gospodarowania.
Nieco inną, od przedstawionej powyżej, definicję systemu produkcyjnego zaproponował Karpiński. Stanowi ona, że system produkcyjny to "zoptymalizowana struktura organizacyjna, której celem jest wytwarzanie i dystrybucja wyrobów o wymaganych właściwościach i uzyskanie odpowiedniego zysku". To właśnie ów zysk stanowi wartość dodaną przedsiębiorstwa, czyli różnicę między całkowitym przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi podczas produkcji produktu. Najbardziej jednak trafną definicję, z punktu widzenia zrealizowanych badań, sformułował Sałaciński. Jego zdaniem, system produkcyjny to zbiór szeroko pojętych elementów rzeczowych, które stanowią całość - niezbędną w zakresie realizacji procesu produkcji. Służą one przede wszystkim przekształceniu czynników wejścia na czynniki wyjścia.
Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia systemu produkcyjnego nie jest działaniem prostym, co stanowi pochodną złożoności analizowanego zagadnienia. Poziom wspomnianej złożoności przedstawiony został na rysunkach 1 i 2, które obrazują odpowiednio uogólniony oraz szczegółowy model systemu produkcyjnego. Na rysunku 1 przedstawiono system produkcyjny o konkretnych parametrach: wyjściowym "Y", oraz wejściowym "X" i "T". Nie bez przyczyny podano parametr "Y" na samym początku, gdyż to właśnie on jest kluczowym elementem badania, a pozostałe parametry determinują jego stan. Wpływ na końcowy produkt ma wiele czynników i to między innymi od: ich kosztów, krotności operacji przetwarzania, wykorzystanej energii, jakości półproduktów, personelu, magazynowania, uwarunkowana jest cena oraz jakość produktu finalnego. Należy również zauważyć, że system produkcji to nie tylko wytwarzanie określonych produktów (wyrobów), ale również świadczenie usług, których koszt determinują również takie same parametry, jak w przypadku wytwarzania produktu.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 styczeń 2020 15:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe