Zaloguj się

Innowacyjne rozwiązania w logistyce magazynowej

  •  Anita Fajczak-Kowalska, Magdalena Kowalska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Innowacyjne rozwiązania w logistyce magazynowej

Postępująca globalizacja gospodarki, znoszenie barier ekonomicznych, politycznych oraz handlowych generują konieczność szybkich, efektywnych działań, które skutkują dostosowaniem przedsiębiorstwa do nowych warunków. Logistyka to jeden z podstawowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest ona szczególnie podatna na wdrażanie wszelkiego typu nowych idei, innowacji, co przekłada się na finansowanie kolejnych badań nad nowymi technologiami oraz stanowi samonapędzający się mechanizm poszukiwania nowych rozwiązań.

Innowację możemy rozumieć jako coś nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań. Biorąc pod uwagę współczesną logistykę, w tym logistykę magazynową, zajmującą się systematycznym, kompleksowym przechowywaniem i zarządzaniem towarami, które są odpowiednio przygotowane oraz strategicznie rozmieszczone na powierzchniach magazynowych, należy zauważyć, że wykorzystuje ona zarówno innowacje techniczne, technologiczne, jak i organizacyjne. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zaczyna być standardem dla magazynów. W zarządzaniu magazynem wyróżnić możemy szereg mobilnych trendów technologicznych. Zaliczamy do nich: technologie wearable, rzeczywistość rozszerzoną, dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, ekrany 3D w smartfonach i tabletach, RFID czy technologie Voice-picking i Pick-by-Light.
Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w logistyce magazynowej. Próbę przybliżenia powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich atrakcyjność oraz aktualność.

Innowacyjność przedsiębiorstwa
Konkurencyjne przedsiębiorstwo powinny charakteryzować: wysoka produktywność, efektywność i sprawność operacyjna oraz cechować przedsiębiorczość, elastyczność i innowacyjność. Termin innowacja w rozumieniu potocznym oznacza coś nowego oraz innego od dotychczasowych rozwiązań. Przedsiębiorstwa chcące być innowacyjne muszą posiadać zdolność do tworzenia środowiska, gotowego na komercjalizację nowości (szybkie wdrażanie).
Szeroko rozumianą innowacyjność przedsiębiorstw, podążając za J. A. Schumpeterem, możemy zdefiniować jako:

  • udoskonalanie dotychczas produkowanych wyrobów i wprowadzanie nowych,
  • aktywizowanie oraz otwieranie nowych rynków zbytu,
  • wprowadzanie nowych metod produkcji i udoskonalanie dotychczasowych,
  • działania zmierzające do unowocześniania oraz stosowania nowych sposobów sprzedaży,
  • wykorzystywanie nowych rodzajów surowców oraz materiałów,
  • unowocześnienia w zakresie organizacji produkcji.

Podstawą innowacyjności przedsiębiorstwa jest poszukiwanie źródeł nowych rozwiązań. Za cel wprowadzenia innowacji przedsiębiorstwa przyjmują poprawę jakości i zwiększenie konkurencyjności, poprawę i unowocześnienie procesów, lepsze przystosowanie do otoczenia czy usprawnienie organizacji oraz metod pracy. Innowacyjność można rozpatrywać w skali świata, regionu kraju, przedsiębiorstwa. Może przejawiać się ona pod różnymi postaciami: innowacyjne podejście do problemu, przeniesienie rozwiązań z innych obszarów, sposób organizacji oraz pracy w ramach partnerstwa.

Logistyka magazynowa
Zgodnie z normą PN-N-01800:1984 - Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa, magazyn jest jednostką funkcjonalno-organizacyjną, która przeznaczona jest do magazynowania (zespół czynności związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, składowaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, ewidencjonowaniem, konserwacją, kontrolowaniem oraz wydawaniem dóbr materialnych - zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi, wyposażona w odpowiednie środki techniczne. Logistyką magazynową nazywamy kompleksowe, systematyczne przechowywanie oraz zarządzanie towarami, które są odpowiednio przygotowane i strategicznie rozmieszczone na powierzchniach magazynowych.
Cel logistyki magazynowej to regulacja oraz poprawa przepływu materiałów, informacji, wartości - od momentu ich nabycia aż po wysyłkę do miejsc docelowych, zdefiniowanych przez klienta. W ramach logistyki magazynowej realizowane są wszystkie działania związane z ich przyjęciem, ruchem, odpowiednim przygotowaniem do dystrybucji, rozładunkiem i załadunkiem, a także komisjonowaniem i wysyłką towarów.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 styczeń 2020 12:05
Zaloguj się by skomentować