Zaloguj się

Znaczenie jakości w zrównoważonej logistyce

  •  Dominik Zimon
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Znaczenie jakości w zrównoważonej logistyce

Truizmem jest stwierdzenie, że jakość jest jednym z podstawowych elementów wpływających na ostateczny kształt obranej strategii logistycznej. Niska jakość jest najbardziej zauważalnym wskaźnikiem sprawności łańcucha dostaw. Zaistniałe opóźnienia czy błędy w ilości lub rodzaju dostarczanych produktów świadczące o problemach z jakością, są bardzo szybko zauważane przez klienta i negatywnie wpływają na jego lojalność.

Zatem proces zarządzania jakością i logistyką w przedsiębiorstwie musi być ze sobą ściśle powiązany. Zarządzanie jakością i procesy logistyczne muszą ze sobą współgrać i wzajemnie się przenikać. Sama wysoka jakość produktu, jak i sama efektywnie zrealizowana obsługa logistyczna, nie wpłynie na końcowy sukces. Tylko współdziałanie tych elementów pozwoli organizacji skutecznie funkcjonować na rynku oraz pozyskiwać nowych klientów. Istotnym czynnikiem determinującym ostateczną jakość jest kooperacja oraz zbliżone pojmowanie jakości przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Zarządzanie jakością należy rozumieć jako ciąg działań, których efektem jest ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o wymagania klienta. W związku z powyższym, kluczową kwestią z punktu widzenia tych dwóch nauk jest taka organizacja przedsiębiorstwa, aby było ono w pełni ukierunkowane na potrzeby ostatecznego odbiorcy. Dążąc do zaspokojenia wymagań klienta należy już na etapie projektowania łańcucha dostaw mocno zaakcentować znaczenie jakości i jej wpływu na satysfakcję klienta. Klient z punktu widzenia logistyki jest najważniejszy, gdyż kreuje popyt, który jest impulsem do koordynacji działań w ramach łańcucha dostaw. Efektywna obsługa klienta, która jest fundamentem współczesnych systemów zarządzania jakością, urasta do rangi najważniejszego zadania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Organizacje często uzyskują przewagę nad konkurentami dzięki lepszej obsłudze klienta osiągniętej przez nadawanie priorytetu zarządzaniu logistycznemu. Wysoka ranga logistycznej obsługi klienta wynika stąd, że różnice pomiędzy poszczególnymi produktami stają się coraz mniejsze, a klient nabywając produkt liczy również na wysoki poziom obsługi logistycznej. Kluczem do sukcesu jest poznanie wymagań klienta odnośnie jakości obsługi i uwzględnienie ich w strategii funkcjonowania organizacji. Zdaniem M. Ciesielskiego, jakość z logistyką łączy się w następujących obszarach:

  • przyjęcia optymalnego poziomu jakości produktu implikującego odpowiedni poziom jakości surowców i półproduktów,
  • ustalenia standardów jakości odnośnie koordynacji przepływu dóbr, informacji oraz przyjęciem wymaganego poziomu obsługi klienta.

Kolejną zasadniczą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest to, aby organizacje nie dążyły jedynie do zaspokojenia potrzeb klienta, ale również wykonywały krok dalej w stronę zrównoważonego rozwoju. Termin ten należy rozumieć jako rozwój przedsiębiorstwa oparty nie tylko na ekonomiczno - gospodarczym sukcesie, ale obejmujący szerszy kontekst społeczny oraz potrzeby środowiska naturalnego. Dbając o potrzeby klienta nie sposób czynić tego bez troski o otoczenie, w którym klient żyje. Zatem organizacje dążące do pełnego ukierunkowania się na potrzeby konsumenta i przykładające wagę do swego wizerunku powinny budować swą strategię działania w oparciu o instrumenty "przyjazne środowisku". Celem publikacji jest wskazanie pewnych rozwiązań w obszarze jakości i logistyki, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju organizacji.

Pierwszy etap: implementacja wymagań normy ISO 9001
Nie ulega wątpliwości, że kreowanie optymalnego poziomu jakości w całym łańcuchu dostaw jest uzależnione od stopnia zaangażowania (w ten proces) jego poszczególnych ogniw. Punktem wyjścia do ustalenia jednej wspólnej wizji jakości powinno być wdrożenie (najlepiej w systemie grupowym) znormalizowanego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. System ten jest na tyle uniwersalny, że może być z powodzeniem wdrażany przez wszelkie organizacje, niezależnie od ich wielkości czy profilu działalności. Implementacja wymagań normy ISO 9001 spowoduje większe zaangażowanie, doskonalenie wewnętrznych procesów oraz, co najważniejsze, wybranie wspólnej drogi (przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw) prowadzącej do ciągłego podnoszenia jakości z uwzględnieniem wymagań klienta. W konsekwencji działania te prowadzić będą do zacieśniania współpracy i lepszej integracji operacji przez organizacje współdziałające w ramach łańcucha dostaw. Podkreślić należy, że wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością ma istotne implikacje logistyczne. Do ważniejszych osób, które należy zaangażować w proces wdrażania i doskonalenia systemu, należą specjaliści ds. kontroli zapasów, personel obsługujący magazyny, kierowcy pojazdów i pracownicy działu zamówień. Dlatego, że każda z tych osób bezpośrednio wpływa na poziom obsługi wewnętrznych i zewnętrznych klientów organizacji. Bez pełnego zaangażowania pracowników nie można opracować dokumentacji systemowej uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstwa, a błędy popełnione na tym etapie rzutują na końcową skuteczność systemu.
Szczególną uwagę z punktu widzenia logistyki norma ISO 9001 kładzie na utrzymywanie poprawnych relacji z dostawcami. Jest to sprawa niezwykle istotna, gdyż selekcja i współpraca z najlepszymi partnerami pozwala na szybszy przepływ środków rzeczowych oraz informacji.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 15 styczeń 2013 13:59
Zaloguj się by skomentować