Zaloguj się

WIEDZA: pozostałe zagadnienia

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w zakresie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Struktura geograficzna napływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wiąże się ściśle z terminem przedsiębiorstwa transnarodowego. Nie pretendując do omówienia całokształtu problematyki związanej z przedsiębiorstwem transnarodowym, w niniejszym artykule pragnę jedynie wskazać, iż "przedsiębiorstwo transnarodowe stanowi organizm gospodarczy prowadzący działalność w skali międzynarodowej, a istotą jego działalności, jest dokonywanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych".

Wyniki dotychczasowych badań nad planami awaryjnymi realizowanych w ramach projektu CHEMSEA - Amunicja chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim - poszukiwania i ocena ryzyka

Na podstawie postanowień Porozumienia Poczdamskiego (podpisanego w sierpniu 1945 r.), które między innymi mówiło, że: „wszelka broń, amunicja i środki prowadzenia wojny oraz wszystkie obiekty wyspecjalizowane w jej produkcji będą oddane do dyspozycji państw alianckich lub zostaną zniszczone. Podjęte zostanę środki zapobiegawcze, aby nie dopuścić do produkcji wszelkich rodzajów samolotów, broni, amunicji oraz środków prowadzenia wojny” państwa koalicji antyhitlerowskiej przystąpiły do niszczenia nadmiaru zdobyczy wojennych, w tym również broni chemicznej. Przeprowadzona po wielu latach analiza udostępnionej dokumentacji, wykazała, że oficjalnie na dnie Morza Bałtyckiego zostało zdeponowane od 42 000 do 65 000 ton amunicji chemicznej wyprodukowanej w Niemczech do zakończenia II Wojny Światowej. Niepotwierdzone zeznania świadków świadczą, iż ilości te mogą być jednak znacznie większe.

Kryterium wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami w samoocenie systemów zarządzania jakością

W przedsiębiorstwie nie wystarczy jedynie wprowadzić system zarządzania jakością oparty o normy ISO serii 9000. Należy ten system następnie utrzymywać i doskonalić. Aby jednak doskonalić system zarządzania jakością kluczowe jest, zmierzenie jego stanu obecnego i porównanie go ze stanem na przykład z poprzedniego roku, oraz z innymi organizacjami. Metodą, która może do tego celu służyć jest ocena własnej organizacji według wymagań zawartych w normie PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.

The special achievements in studies on quality improvement in health care are attributed to the United

States, where in 1951 The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO) was established. Already after a few years all types of medical facilities were within the scope of the organisation. The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations dealt with the requirements for the health care facilities, guidelines of conduct in specific clinical situations, and the accreditation system elaborating.

Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y

Naturalnym wydaje się, że zarządzanie firmą, w której współpracują osoby z różnych grup wiekowych może napotykać pewne trudności, a jeden styl zarządzania nie odpowiada wszystkim w tym samym stopniu. Nowoczesne technologie zmieniają sposób w jaki komunikujemy się i pracujemy. Dziwne wydają nam się obecnie wątpliwości jakie miało kierownictwo w przeszłości dotyczące tego, czy należy zapewniać wszystkim pracownikom dostęp do komputera osobistego.

Manipulacja w komunikacji rynkowej, czyli jak „upolować” klienta

Współczesna rzeczywistość rynkowa spowodowała, że punktem wyjścia do wszystkich działań marketingowych przedsiębiorstw jest konsument. Sprzedawcy prześcigają się w zdobywaniu unikalnej wiedzy o konsumencie; jego postępowaniu, oczekiwaniach, potrzebach. Nie zawsze jednak informacje o kliencie są wykorzystywane w sposób etyczny; niezwykle często dochodzi do manipulowania konsumentami na rynku sprzedaży. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie najbardziej wyrafinowanych technik manipulacji oraz istoty i zasad ich oddziaływania na konsumenta (na jego uczucia, psychikę, skłonność do zakupu). Dla zrealizowania celu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, analizę raportów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych oraz metodę obserwacji uczestniczącej. Obserwacje poczyniono w okresie wakacyjnym w roku 2011 w wybranych punktach handlowych Centrum Handlowego „Manufaktura” w Łodzi.

Zarządzanie procesem komunikacji intergrupowej w służbie zdrowia

Prawidłowe funkcjonowanie szpitala w sposób istotny powiązany jest z aspektami makroekonomicznymi oraz wewnętrzną organizacją służby zdrowia. Kreowanie procesu komunikacji jest wymogiem prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Oczywiście na konkurencyjność przedsiębiorstwa oprócz jakości realizowanych zadań przez pracowników wpływ mają również inne czynniki mające swoje źródło w otoczeniu wewnętrznym, czy też zewnętrznym. Jednakże podstawą zarządzania jest proces komunikacji, który pośredniczy w realizacji zadań dotyczących planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania. Dlatego autor podjął się zdiagnozowaniu czynników wpływających na jakość komunikacji w zakładach opieki zdrowotnej (zoz) do których zalicza się wiele różnorodnych jednostek.

3D w przedsiębiorstwach produkcyjnych z rejonu Podbeskidzia

Postęp techniczny, rozwój systemów informatycznych spowodował duże zmiany na rynku sprzedaży wyrobów i usług. W ramach wciąż rosnących wymagań klientów konieczna staje się indywidualizacja ofert, które muszą być dopasowane do zmieniających się wymagań odbiorców. Wymusza to zwłaszcza wśród producentów podjecie działań, które pozwolą na skrócenie do minimum czasu i kosztów projektowania procesów produkcyjnych. Kluczem w rozwoju innowacyjnej produkcji jest umiejętność zastosowania podczas projektowania nowoczesnych technologii informatycznych, czego przykładem może być rozwój techniki laserowej tj. skanerów 3D.
Subskrybuj to źródło RSS
Strony internetowe