Zaloguj się

poziom planowania

planning level

Poziom, którego dotyczy planowanie. W systemach MRPII wyróżnia się zwykle trzy poziomy planowania: strategiczny - planowanie działalności, taktyczny - planowanie główne i operacyjny - główny harmonogram produkcji. Plany dotyczące konkretnego poziomu posiadają zwykle szereg cech wspólnych, takich jak określony stopień agregacji, wspólny horyzont planowania i jego podział na okresy. Niektóre działania związane z przepływem strumienia dóbr są przedmiotem planowania na różnych poziomach. W tym przypadku wyższemu poziomowi planowania odpowiada zwykle wyższy poziom agregacji planowanych wielkości, dłuższy horyzont planowania. Wzrost niepewności towarzyszący wydłużeniu horyzontu planowania kompensowany jest zwykle zwiększeniem stopnia agregacji planowanych wielkości. Liczba i rodzaj poziomów planowania w warunkach konkretnego przedsiębiorstwa zależy od stabilizacji otoczenia oraz charakteru powiązań z dostawcami i odbiorcami.