Zaloguj się

Wciąż trwają kontrole na granicy

Wciąż trwają kontrole na granicy Fot. MSWiA

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją jest przedłużona do 12 czerwca br. Granicę, tak jak dotychczas, będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Ponieważ wciąż aktualna jest sytuacja zagrożenia koronawirusem, Polska przedłużyła kontrolę na swoich granicach, korzystając z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen. Zapis ten pozwala państwom członkowskim, w przypadku zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na ograniczony okres nieprzekraczający 30 dni lub dłuższy, jeśli wymaga tego sytuacja.
Przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych zobowiązuje państwo do powiadomienia pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską w odpowiednim terminie, z czego Polska się wywiązała.
Obecnie granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami - 18, ze Słowacją - 5, z Niemcami - 16, z Litwą - 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Tak jak do tej pory kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczną, wspieraną przez policjantów, strażaków i żołnierzy.

Jakie są ograniczenia przy wjeździe do Polski?
Na przejściach granicznych przy wjeździe do Polski - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:

• obywatele RP;
• cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
• cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
• szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
• cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
• cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
• cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

O koronawirusie czytaj także:
- Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 4
- Spadek rejestracji nowych pojazdów ciężarowych
- Transport może liczyć na wsparcie - 1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

Ostatnio zmieniany w czwartek, 14 maj 2020 14:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe