logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Nowe zasady wydawania zaświadczeń A1 dla cudzoziemców Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z brakiem rodzimych pracowników, przewoźnik postanowił zatrudnić kierowców z Ukrainy. Przedsiębiorca wykonuje przewozy głównie na terenie Francji, co wiąże się z obowiązkiem spełnienia dodatkowych warunków administracyjnoprawnych, w tym uzyskania zaświadczenia A1. Czy kierowcy z państw trzecich mogą ubiegać się o wydanie powyższego dokumentu, jakie wymogi należy spełnić?

Odpowiedź eksperta: Od momentu wprowadzenia przez poszczególne kraje płac minimalnych, obejmujących także kierowców międzynarodowych (jako pracowników delegowanych), dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców z państw trzecich oprócz obowiązków związanych z legalizacją pobytu oraz pracy pojawił się kolejny wymóg dotyczący uzyskania tzw. zaświadczenia A1.
Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, mające zastosowanie do osoby uprawnionej to dokument służący potwierdzeniu, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeśli spełnione zostaną warunki wynikające z przepisów prawa unijnego.

Standardowo, aby uzyskać zaświadczenie A1 pracodawca składa Informację w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 oraz oświadczenie pracownika o miejscu zamieszkania. O ile w przypadku kierowców z Polski poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania, złożony do jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/siedzibę pracodawcy okazywał się wystarczający do uzyskania zaświadczenia A1 (organ ma 7 dni na wydanie wnioskodawcy przedmiotowego dokumentu), to w przypadku kierowców na przykład z Ukrainy był to dopiero początek problemów…
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał wydawać zaświadczenia A1 na podstawie dokumentów, o których była mowa powyżej co w istotny sposób ograniczało możliwość swobodnego wykorzystania pracowników na przykład w przewozach realizowanych na terenie Francji.

Zarówno sami przedsiębiorcy jak i organizacje ich zrzeszające alarmowały o nieujednoliconych wymogach, których spełnienie skutkowałoby wydaniem powyższego dokumentu. Podstawowy problem polegał na tym, iż poszczególne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stały na stanowisku, że kierowca - cudzoziemiec powinien mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski, przy czym termin zamieszkania w znacznej części przypadków interpretowany był w sposób niezwykle administracyjny jako na przykład adres stałego zameldowania czy też poprzez odwołanie do art. 11 Rozporządzenia nr 987/2009, które służy ustaleniu miejsca zamieszkania pracownika w przypadku gdy pomiędzy "instytucjami unijnymi w dwóch lub więcej państwach członkowskich istnieje rozbieżność opinii w tym temacie".

2 maja br. weszły w życie nowe, ujednolicone wytyczne dotyczące wydawania zaświadczeń A1, których założeniem jest wprowadzenie jednolitej interpretacji w powyższym zakresie na terenie całego kraju oraz niewątpliwie uproszczenie całej procedury.

Aby uzyskać zaświadczenie A1 przedsiębiorca oprócz wniosku powinien złożyć we właściwym oddziale ZUS formularz US-54 "Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego" tak aby organ mógł ocenić czy osoba wskazana we wniosku spełnia ten warunek przez co konieczne będzie załączenie również jednego z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
- wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:

  • wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.),
  • wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym - art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
  • wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach - art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

Dodatkowo wnioskodawca powinien załączyć certyfikat rezydencji podatkowej, który uzyskuje się we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.
Powyższy certyfikat to nic innego jak potwierdzenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.
Odpowiadając na pytanie: w obecnej sytuacji spełnienie powyższych warunków zgodnie z nowymi wytycznymi powinno skutkować wydaniem zaświadczenia A1 dla kierowcy z Ukrainy. W mojej ocenie jest to niezwykle istotna zmiana, która zakończy praktykę różnorodnej interpretacji przepisów i może pozytywnie wpłynąć na całą branżę TSL.

Podstawa prawna:

 

Stan prawny publikacji (data): 2018-05-10

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 maj 2018 10:24
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Ekspansja Grupy Fracht w Afryce - operator uruchamia nowy oddział…

Ekspansja Grupy Fracht w Afryce - operator uruchamia nowy oddział w Egipcie

Grupa Fracht, globalny operator logistyczny dla przemysłu, wzmacnia swoją ofertę i rozszerza działalność na afrykańskim...

ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, wzmacnia współpracę z...

Cyfryzacja dokumentacji celnej i metoda pojedynczego okna od 2021 roku

Cyfryzacja dokumentacji celnej i metoda pojedynczego okna od 2021 roku

Cyfryzacja dokumentacji ułatwia handel oraz zmniejsza koszty i pozwala zaoszczędzić cenny czas, jednak branża logistyczna...

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.
 

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


 

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj