Zaloguj się

0% VAT w transporcie międzynarodowym a dokumentacja

Polecamy! 0% VAT w transporcie międzynarodowym a dokumentacja

Jakie dokumenty musi posiadać firma transportowo - spedycyjna, aby na fakturze sprzedażowej zastosować stawkę  VAT 0%  przy usłudze transportowej  towaru z Rosji  do Polski? Co zrobić w sytuacji, gdy firma sprzedaje usługę transportową na tej trasie i jaką stawkę powinien zastosować przewoźnik?

Odpowiedź eksperta: Jeśli chodzi o zastosowanie podatku 0% w transporcie międzynarodowym i dokumentację, która wspiera użycie tej stawki, to kwestia ta została uregulowana w art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług są w przypadku transportu:

1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt. 2;

2)  towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1, dokument potwierdzony przez urząd celno - skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

3)  towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;

4)  osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Jeśli chodzi o dokument wskazany w punkcie 2 - to warto wskazać jak wyliczana jest wartość celna wskazywana na dokumencie importowym, a mianowicie, jaki koszt transportu jest wliczany do wartości transakcyjnej. Tu wprost należy powołać się na art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny, zgodnie z którym przy ustalaniu wartości celnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się:

a)  następujące koszty w wysokości, w jakiej są ponoszone przez kupującego, lecz nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary:

(i)  prowizje i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu;
(ii)  koszt pojemników, jeżeli na potrzeby celne są one traktowane jako stanowiące całość z danymi towarami; oraz
(iii)  koszt pakowania obejmujący zarówno robociznę, jak i materiały;

b)  określoną w odpowiedniej proporcji wartość wymienionych poniżej towarów i usług, dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów w celu wywozu, w zakresie, w jakim taka wartość nie jest wliczona w cenę faktycznie zapłaconą lub należną:

(i)  materiały, komponenty, części i podobne elementy, które stanowią część składową lub przynależność przywożonych towarów;
(ii)  narzędzia, matryce, formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywożonych towarów;
(iii)  materiały zużyte przy produkcji przywożonych towarów; oraz
(iv)  prace inżynieryjne, badawcze, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane poza Unią i niezbędne do produkcji przywożonych towarów;

c)  dotyczące wycenianych towarów honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne, które kupujący musi opłacić bezpośrednio lub pośrednio, jako warunek sprzedaży wycenianych towarów, w zakresie w jakim takie honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są wliczone w cenę faktycznie zapłaconą lub należną;

d)  wartość jakiejkolwiek części dochodu z dalszej odsprzedaży przywożonych towarów, dysponowania nimi lub ich użytkowania, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu; oraz

e)  następujące koszty, aż do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny Unii:

(i)  koszty transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów; oraz
(ii)  opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywożonych towarów.

Doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej na podstawie powyższego przepisu dokonuje się tylko w oparciu o obiektywne i wymierne dane. Przy ustalaniu wartości celnej nie dokonuje się doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, z wyjątkiem doliczeń przewidzianych wyżej. Podsumowując zatem, firma musi dopilnować, żeby posiadała właściwe dokumenty wskazane dla danego rodzaju usługi transportowej. Dodatkowo ważnym jest, aby dokumenty, takie jak list przewozowy, CMR były właściwie uzupełnione i podpisane/opieczętowane.


 Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2018-09-09

Ostatnio zmieniany w wtorek, 25 wrzesień 2018 09:41
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe