Zaloguj się

Jak można uzyskać wpis na listę agentów celnych w Polsce?

Polecamy! Jak można uzyskać wpis na listę agentów celnych w Polsce?

Czy uprawnienia agenta celnego nabyte w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej wystarczą, aby wykonywać zawód agenta celnego w Polsce? Czy nadal wymagana jest decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego do wpisu na listę agentów celnych? Jeśli tak, to w jaki sposób można tego dokonać?

Odpowiedź eksperta: Kwestia wpisu na listę agentów celnych w Polsce została uregulowana w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. Zgodnie z art. 80 ustawy na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
d) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych mogą potwierdzić takie dokumenty, jak (art. 80 ust. 2 ustawy Prawo celne):

- dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
- decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na podstawie przepisów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W sytuacji opisanej w zapytaniu mamy do czynienia już z otrzymaną decyzją o wykonywaniu zawodu agenta celnego. Sposób uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w jednym z państw członkowskich określają odpowiednio przepisy unijne. Głównym aktem prawnym regulującym ten obszar jest Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która  została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zawód agenta celnego jest zawodem regulowanym w Polsce. Osoba przyjeżdżająca zobowiązana jest zatem do złożenia wniosku do właściwego organu o uznanie zdobytych kwalifikacji w innym kraju unijnym. Wniosek ten rozpocznie procedurę weryfikacji zgłoszenia i otworzy postępowanie, w którym właściwy organ państwowy sprawdzi poziom wykształcenia oraz umiejętności dające prawo wykonywania danego zawodu w Polsce. Może zdarzyć się tak, że właściwy organ stwierdzi znaczne różnice w kształceniu lub szkoleniu, jak również rozbieżność w  zakresie  czynności zawodowych w danym zawodzie między państwem uzyskania kwalifikacji a państwem przyjmującym, czyli Polską. Wówczas, w celu zniwelowania tej rozbieżności, ma on prawo zastosować środki wyrównawcze w postaci testu umiejętności czy stażu adaptacyjnego (trwającym do 3 lat).

W sytuacji stwierdzenia braków w samej dokumentacji we wniosku, wnioskodawca wzywany jest do ich uzupełnienia przez właściwy organ. Sama decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydawana jest w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym dostarczono pełną dokumentację sprawy.

Do prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo do przystąpienia do testu umiejętności wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych).

W Polsce informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. +48 22 52 92 266).

Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2019-02-10

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 11 luty 2019 13:58
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować