Zaloguj się

Czy pracownik z Ukrainy posiadający ukraińskie prawo jazdy może się nim posługiwać na terenie Polski?

Polecamy! Czy pracownik z Ukrainy posiadający ukraińskie prawo jazdy może się nim posługiwać na terenie Polski?

Firma inżynieryjna, działająca tylko na terenie Polski, zatrudnia przy pomocy firmy pośredniczącej pracowników z Ukrainy. Między innymi zatrudnia operatorów żurawi samojezdnych, którzy posiadają ukraińskie prawa jazdy. Czy mogą oni kierować pojazdami wymagającymi prawa jazdy kategorii "C" po drogach publicznych RP?

Odpowiedź eksperta: Aby móc w pełni odpowiedzieć na zadane pytania, należy wyjść od umowy międzynarodowej, jaką zarówno Polska, jak i Ukraina podpisały i implementowały do swojego porządku prawnego, tj. Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Zgodnie z jej art. 41, odnoszącym się do ważności prawa jazdy, państwa będące stronami Konwencji uznają:

a) każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich języku narodowym lub w jednym z ich języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;
b) każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji;
c) każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji, jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania pojazdem, który należy do kategorii wymienionych w prawie jazdy, pod warunkiem że prawo jazdy jest nadal ważne, oraz że zostało wydane przez inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych.

Oznacza to, że prawo jazdy, które uzyskał pracownik z Ukrainy jest uznawane na terenie Polski, ale pod pewnymi warunkami, które zostały bliżej przedstawione w polskiej Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 4 ustawy dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

1. wydane w kraju:

a. prawo jazdy,
b. pozwolenie wojskowe,
c. międzynarodowe prawo jazdy;

2. wydane za granicą:

a. międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
b. krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
c. krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
d. krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

3. zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu obcokrajowca. Oznacza to, że po okresie 6 miesięcy swojego pobytu pracownik z Ukrainy utraci ważność dokumentu stwierdzającego jego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym na terenie RP. W przypadku kontroli policyjnej taki kierujący będzie traktowany jako sprawca wykroczenia z art. 95 Kodeksu wykroczeń tj. prowadzenia pojazdu bez wymaganych dokumentów. Zasada ta dotyczy obcokrajowców stale lub czasowo przebywających na terenie Polski.
Czy istnieje możliwość przedłużenia ważności prawa jazdy w Polsce? Tak. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana zagranicznego prawa jazdy, na dokument wydany w Polsce. Wniosek taki można złożyć odpowiednio we właściwym urzędzie według miejsca zamieszkania obcokrajowca. W tym celu należy wypełnić właściwy wniosek, przygotować aktualne zdjęcie, posiadać aktualny paszport oraz dokument potwierdzający adres zameldowania (np. kartę pobytu). Nie można oczywiście zapomnieć o zagranicznym prawie jazdy. Cała procedura trwa około 10 dni roboczych i zapłacimy za nią około 100,50 zł.

Podstawa prawna:

Konwencja o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Stan prawny publikacji (data): 2019-07-28

Ostatnio zmieniany w wtorek, 30 lipiec 2019 09:38
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować