Zaloguj się

Czy otwarcie składu celnego pozwoli na uniknięcie płacenia cła podczas wywozu towarów poza obszar UE?

Polecamy! Czy otwarcie składu celnego pozwoli na uniknięcie płacenia cła podczas wywozu towarów poza obszar UE?

Firma produkcyjna w centrum dystrybucyjnym, mieszczącym się koło Łodzi, składuje towary wyprodukowane w Polsce jak i importowane spoza UE. Spora część produktów wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Czy firma może uniknąć płacenia cła w UE, jeśli centrum dystrybucyjne, gdzie składowane są produkty, operowałoby jako skład celny? Jakie warunki należy spełnić, aby móc otworzyć skład celny w Polsce? Czy taka strategia byłaby opłacalna, przy proponowanym modelu sprzedaży towarów do klientów w Wielkiej Brytanii?

Odpowiedź eksperta: Aby móc w pełni odpowiedzieć na pytania, podzielę swoją odpowiedź na dwa punkty.

a) Otwarcie składu celnego
W Polsce kwestie składu celnego regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (zwany dalej "UKC").
Skład celny jest procedurą umożliwiającą zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, tj. takich, które zostały przywiezione na obszar celny UE, ale nie zostały dopuszczone do obrotu na jego obszarze. Pozwala to przedsiębiorstwom na zwiększenie ich płynności finansowej. Wynika to z faktu zawieszenia płatności zapłaty należności celno-podatkowych w czasie, jak i ich całkowitego uniknięcia w sytuacji wywozu towarów nieunijnych do krajów trzecich (tj. poza granice UE).

Otwarcie składu celnego w Polsce uzależnione jest od złożenia i uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu celnego otrzymanego przez właściwy organ urzędu celno-skarbowego. Wniosek powinien być złożony nie później niż 120 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności polegającej na składowaniu towarów w ramach składu celnego.

Wraz z wnioskiem, który można znaleźć na stronie https://finanse.mf.gov.pl, należy dołączyć odpowiednie załączniki, tj.:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca, gdzie będzie zlokalizowany skład celny,
- plan miejsca wraz z opisem zabezpieczeń, gdzie będzie zlokalizowany skład celny,
- oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach do urzędu skarbowego,
- certyfikat AEO (jeśli przedsiębiorca go nie posiada powinien o niego wystąpić).

Warto zwrócić uwagę, że urząd może zażądać od przedsiębiorcy także innych dokumentów, które potwierdzą, że spełnia on warunki do udzielenia pozwolenia na prowadzenie składu celnego.
Ważnym elementem jest także złożenie zabezpieczenia celnego, które może przybrać formę depozytu w gotówce lub zobowiązania złożonego przez gwaranta (np. gwarancji bankowej). Sama kwota zabezpieczenia celnego powinna obejmować wartość towarów, które mają być składowane w składzie celnym oraz podatek VAT.
Sama procedura otworzenia składu celnego, formalności dokumentacyjne z tym związane oraz proces weryfikacji wniosku może być czasochłonny i zalecane jest, aby dobrze się do tego przygotować.

b) Skład celny jako strategia na zawieszenie ceł przy eksporcie towarów nieunijnych wysyłanych do krajów trzecich
Analizując sytuację od strony strategicznej postarałabym się skupić na określeniu m.in. poniższych elementów:
- określeniu wolumenu i wartości towaru nieunijnego (importowanego do EU/Polski), jaki jest sprzedawany i wywożony z centrum dystrybucyjnego w Polsce do Państwa klientów z Wielkiej Brytanii (proszę pamiętać, że towar wyprodukowany w fabryce w Polsce będzie towarem unijnym, chyba, że produkcja odbywa się na obszarze składu celnego);
- zweryfikowaniu % stawki celnej jak i wartości cła i VAT w imporcie, jakie musiałyby być zapłacone w przypadku pozostania przy aktualnym modelu biznesowym, tj. takim, gdzie dług celny miałby być zapłacony przy imporcie towarów na obszar UE;
- określeniu i porównaniu kosztów otworzenia i funkcjonowania w ramach składu celnego (w tym kosztów agencji celnej) vs. kosztów logistycznych i magazynowych pokrywanych przy aktualnym modelu biznesowym.
Oczywiście rekomendowane byłoby także określenie poziomu możliwości i wiedzy operatora logistycznego, które mogłoby być kluczowe do tego, aby taki skład celny na jego obszarze magazynowym można byłoby prowadzić.

Podsumowując: Kwestia zmiany strategii i rozpoczęcia działania w ramach składu celnego jest w dużym stopniu zależna od wielu czynników związanych z aktualnie prowadzonym modelem biznesowym, jego kompleksowości, czy wielkością sprzedaży eksportowej vs. krajowej i unijnej. Dlatego zalecane jest, aby każdą sprawę analizować indywidualnie.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. UE L 69 z dnia 15.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.)
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Stan prawny publikacji (data): 2019-05-09

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 13 maj 2019 12:07
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować