Zaloguj się

Kto jest właścicielem karty kierowcy?

Czy właścicielem karty kierowcy jest PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.), sam kierowca, czy może przedsiębiorca, który zwrócił kierowcy koszt wyrobienia karty?


Odpowiedź eksperta: Warunkiem niezbędnym do prowadzenia pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe jest posiadanie odpowiedniej karty. Wyróżniamy karty kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatową i kartę kontrolną. Podmiotem wydającym kartę kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. Karta kierowcy jest  kartą imienną, wydawaną tylko na wniosek kierowcy, nigdy przedsiębiorstwa, stąd tylko kierowca jest jej dysponentem. Opłaca kartę również sam kierowca (jeżeli pozostaje w stosunku pracy i wykonuje przewozy z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe, opłatę może refundować pracodawca na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty). Dlatego mogłoby się wydawać, że to kierowca jest jej właścicielem.

Kwestię tę jednak reguluje wprost ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, która wskazuje w art. 23, że karta stanowi własność podmiotu wydającego karty, a więc PWPW. Dlatego kierowca jako posiadacz karty jest obowiązany:

1. niezwłocznie zawiadomić o jej utracie podmiot wydający karty;
2. zwrócić kartę do podmiotu wydającego karty, w przypadku:
a) uszkodzenia karty,
b) upływu terminu, na jaki karta została wydana.


W przypadku karty warsztatowej są dodatkowe okoliczności, kiedy technik warsztatu zwraca kartę: zmiana miejsca zatrudnienia, zaprzestanie wykonywania zawodu, cofnięcie uprawnienia do wykonywania zawodu. Termin, na jaki karta jest wydawana to 5 lat, choć ten okres może być krótszy, ponieważ nie może on być dłuższy niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Podmiot wydający karty przyjmuje i rejestruje zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu karty oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie tego faktu.

Warto jeszcze wiedzieć, że jeżeli kierowca:

a) używa więcej niż jednej karty kierowcy,
b) prowadzi pojazd, posługując się cudzą lub nieważną kartą kierowcy,
c) prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, nie posługując się kartą kierowcy,
d) po zakończeniu przewozu drogowego wykonywanego bez użycia karty kierowcy, która działała wadliwie, została zniszczona, zgubiona lub skradziona, nie zrobił wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz nie zaznaczył szczegółów, które umożliwiłyby jego identyfikację (imienia i nazwiska oraz numeru karty kierowcy lub numeru prawa jazdy), i nie opatrzył wydruku swoim podpisem;
e) nie zgłosił faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy;
f) nie zwrócił do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy;
g) odmówił okazania karty kierowcy na żądanie uprawnionego organu kontrolnego
– podlega karze grzywny.


Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych. W przypadku używania tej samej karty kierowcy przez kilku kierowców lub używanie cudzej karty kierowcy przysługuje najwyższa grzywna. Natomiast za wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem wymiar grzywny to 500 zł.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 09 maj 2016 13:31
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe