logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
make and ship to stock, DP-1

produkcja i wysyłka na magazyn i sprzedaż z magazynu dystrybucji

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybucji. Zob. punkt rozdziału.
make to stock, DP-2

produkcja do magazynu wytwórcy

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że produkcja i montaż wyrobów finalnych odbywa się na podstawie prognozy zapotrzebowania, a sprzedaż realizowana jest z magazynu producenta. Zob. punkt rozdziału.
zapas maksymalny

maximum stock level, maximum stock

(maximum stock level) Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełnienia i cyklu przeglądu powiększona o zapas zabezpieczający.
(maximum stock) Poziom zapasu zaplanowany jako wielkość, do której rosnąć może zapas bez konieczności podejmowania działań interwencyjnych. Wyrażany bywa w jednostkach ilościowych lub wartościowych.
zapas ładowany

loading stock

Zapas obejmujący wszystkie te towary, których dotyczy polecenie dostawy i które nie zostały jeszcze zafakturowane lub wyekspediowane. Zakłada się, iż data faktycznej ekspedycji jest zbieżna z datą na fakturze. Inna nazwa: zapas wychodzący (outgoing stock).
różnica w zapasach

stock difference

Różnica między faktycznym a wyliczonym i/lub zarejestrowanym zapasem.
ryzyko braku zapasów

stock-out risk

Akceptowane ryzyko związane z brakiem zapasu jakiegoś typu produktu. Stosowane jest przy wyliczaniu zapasu bezpieczeństwa.
stan zapasów

stock level

Ilość lub wartość zapasów znajdujących się w magazynie w określonym czasie.
starzenie się zapasów

stock expiry

Powstawanie nieodwracalnych zmian właściwości fizykochemicznych w czasie magazynowania prowadzących do zmiany jakości zapasów.
sterowanie zapasami

stock control

Działalność obejmująca określanie norm zapasów, ewidencję i analizę zapasów.
sterowanie zapasami wg klasyfikacji ABC

ABC stock control

Sterowanie zapasami oparte na przeprowadzonej analizie ABC. Zob. analiza ABC.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj