logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapas maksymalny

maximum stock level, maximum stock

(maximum stock level) Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełnienia i cyklu przeglądu powiększona o zapas zabezpieczający.
(maximum stock) Poziom zapasu zaplanowany jako wielkość, do której rosnąć może zapas bez konieczności podejmowania działań interwencyjnych. Wyrażany bywa w jednostkach ilościowych lub wartościowych.
wielopoziomowy opis struktury wyrobu

multi-level bill of material

Sposób opisu struktury wyrobu w MRP, w którym zawarte są wszystkie elementy składowe wyrobu uporządkowane według stopni dyspozycji (kolejności, w jakiej są montowane i wykonywane). Każdy element wyrobu jest dalej rozwijany według tej samej zasady.
stan zapasów

stock level

Ilość lub wartość zapasów znajdujących się w magazynie w określonym czasie.
poziom sprzedaży

sales level

Wielkość sprzedaży produktu w standardowym okresie, po wyeliminowaniu czynnika sezonowości. Poziom sprzedaży można wyliczyć, dzieląc sprzedaż przez odpowiedni wskaźnik sezonowości.
poziom produkcji

production level

Wielkość produkcji w danym okresie, w porównaniu do wielkości przyjętej za przeciętną.
poziom planowania

planning level

Poziom, którego dotyczy planowanie. W systemach MRP ...

Więcej ...

poziom obsługi klienta

customer service level

1. Miara odpowiadająca wymaganym warunkom, w jakim mogą być realizowane zamówienia klienta, przy normalnych - akceptowanych przez rynek - warunkach dostawy.
2. Parametr stosowany w modelu służącym do wyliczeń zapasów bezpieczeństwa, wyrażający strategię wobec akceptowanego ryzyka, że zamówienie klienta może napotkać na sytuację braku zapasów.
poziom

level

1. Konkretny stopień złożoności wyrobu.
2. Miejsce, jakie zajmuje jednostka organizacyjna w stosunku do innych jednostek tej samej organizacji.
3. Przeciętna ilość dóbr przepływająca w określonym okresie w ramach konkretnego strumienia dóbr lub przeciętna wielkość utrzymywanego zapasu.
kod poziomu

level code

Przypisana do danego elementu liczba charakteryzująca jego poziom w wyrobie. Wyrobowi finalnemu przypisuje się zawsze kod równy 0. Dalsze poziomy mają odpowiednio wyższe kody. Proces planowania zapotrzebowania materiałowego rozpoczyna się od poziomu 0 i przechodzi kolejno przez wszystkie opisane w strukturze wyrobu poziomy. Zob. planowanie zapotrzebowania materiałowego.
kod najniższego poziomu

low level code

Kod identyfikujący najniższy poziom w strukturze wyrobu. System planowania zapotrzebowania materiałowego nie oblicza zapotrzebowania dla tego poziomu, zanim nie zostaną obliczone zapotrzebowania na pozostałych poziomach złożoności. Kody najniższego poziomu są zwykle automatycznie nadawane przez system komputerowy przy wprowadzaniu struktury wyrobu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj